هو الأبهی - ای دو برادر چون دو فرقد، از مشاکل و مصائب…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

ای دو برادر چون دو فرقد، از مشاکل و مصائب و مشقّات در اين جهان ملول و محزون مگرديد زيرا هر حال در گذر است و عاقبت بی‌فائده و بی‌ثمر هر راحتی زائل گردد و هر زحمت و مشقّتی منتهی شود نظر بعواقب امور نمائيد و آرزوی راحت و سرور ابدی نمائيد از فضل حقّ اميدواريم که اسباب آسايش و راحت جسمانی نيز فراهم آيد در طهران اگر اسباب راحت فراهم نيست مراجعت بشاهرود نمائيد ولی به نيّت نشر نفحات و ترويج ميثاق تا ابواب توفيق باز شود ع ع

ورقه موقنه امة اللّه والده را تحيّت ابهی ابلاغ نمائيد و همچنين ورقه مؤمنه امة اللّه همشيره را تکبير ابدع ابهی برسانيد و البهاء عليهما ع ع


منابع
محتویات