هو الأبهی - ای متوجّه بديار الهی، آنچه بجناب سيّد جواد مرقوم نموده بوديد ملاحظه شد.

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

ای متوجّه بديار الهی، آنچه بجناب سيّد جواد مرقوم نموده بوديد ملاحظه شد. چون مدلّ بر توجّه الی اللّه و اشتعال بنار موقده در سدره سينا بود روح و ريحان مبذول داشت و نفحه ايقان استشمام شد. از فضل عظيم حيّ قديم اميدواريم که چون نسائم اسحار و لواقح موسم بهار بر ممالک و ديار مرور و عبور نمائی بهر مشام رسی ببوی خوش ذکر اللّه معطّر نمائی بهر نفسی رسيدی بر عهد و پيمان حضرت پروردگار او را ثابت و راسخ کنی. اليوم اهمّ امور ثبوت و رسوخ بر عهد و ميثاق الهی است. البتّه کلّ نفوس را بايد باين امر اعظم بيدار و هوشيار کرد تا آنکه چون جبل راسخ و راسيات ثابته بر عهد و پيمان و ايمان الهی مستقيم مانند.

در خصوص رؤيائی که تعبيرش را خواسته بوديد تعبيرش اين است که دخول در دريا عريان و برهنه دليل اين است که انشاءالله حقيقت امراللّه بی‌ستر و حجاب ظاهر و باهر گردد. و از آلودگی مفتريات مفترين و مرجفين منزّه و مقدّس شود و انشاءالله شما نيز موفّق بآن خواهيد شد که آثار عزّت امراللّه در حيّز انظار اهل عالم مشهود و عيان گردد. جميع احبّای الهی را در اطراف بکمال اشتياق از قبل اين عبد تکبير ابدع ابهی ابلاغ فرمائيد و بگوئيد ای احبّای الهی يوم ثبوت و رسوخ است و وقت استقامت و رکوز ملاحظه شدايد بلا را ننمائيد. اگر جميع اين عباد را غرق دريا نمايند و يا گمشده صحرا کنند شما ثابت و راسخ باشيد و بر نصرت امراللّه ببيان لسان و حسن احوال و اطوار و وصايای الهی قيام نمائيد و البهاء عليک ع ع


منابع
محتویات