هو الأبهی - ای مسافر من اللّه الی اللّه، چند مراسله…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

ای مسافر من اللّه الی اللّه، چند مراسله آنجناب متواصل و از مضامينش آثار روحانيّت ظاهر و باهر و شئون ثبوت و رسوخ مشهود و لائح. دست نياز را بدرگاه ربّ بی‌انباز بلند کن و بگو

ای پروردگار ستايش و نيايش ترا لائق و سزاوار که اين مرده افسرده را جان بخشيدی. و اين گمگشته سرگشته را بدارالامان راه دادی. اين بی سر و سامان را در مأمن الطاف پناه دادی. و اين تشنه سوخته را برحيق مختوم و مآء عذب حيوان سيراب فرمودی چه که بهدايت کبری فائز داشتی و بموهبت عظمی مخصّص کردی. کردگارا شکر ترا حمد ترا، ستايش ترا، نيايش ترا، مکاتيبی که خواسته‌ ايد انشاءالله بعد ارسال ‌می‌شود ع ع


منابع
محتویات