هو الأبهی - يا من اخلص وجهه للّه، جناب شيخ سلمان چون…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

يا من اخلص وجهه للّه، جناب شيخ سلمان چون طيور بلند پرواز از آن خطّه و ديار بال و پر گشوده و در اين سجن اعظم آشيان مرغان آواره وارد گشت از آن خطّه و اقليم خبر داد که الحمد للّه نفوسی در آن مرز و بوم موجود که بمحبّت جمال اللّه رخی دارند چون مه تابان و وجود فرّخی چون رحمت رحمن مؤمنند و موقن مطمئنّند و مذعن بذکر الهی مشغولند و بثنای رحمانی مألوف. از اين خبر سرور حاصل و روح و ريحان کامل داخل. از خدا آمليم که روز بروز دوستان زياد گردند و ياران چون اشجار بوستان شاخه و ريشه کنند و بر عهد مستقيم مانند ع ع


منابع
محتویات