هو اللّه - ای ثابت بر پيمان، شکر کن خدا را که خادم…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای ثابت بر پيمان، شکر کن خدا را که خادم دبستان همدانی و تازه نهالان بوستان انسانی را خدمت و تربيت ‌می‌ نمائی قدر اين نعمت را بدان و بشکرانه روز بروز بيشتر پرداز زيرا اگر نتايج اين خدمت را بدانی البتّه از شدّت فرح و سرور پرواز نمائی آن اطفال انشاءالله ابناء ملکوت گردند و در ظلّ الطاف جمال قدم روحی لأحبّائه الفداء اشجار مثمره و گل و رياحين جنّت ابهی گردند و عليک البهآء الأبهی ع ع


منابع
محتویات