هو اللّه - ای ثابت بر ميثاق، در هردم در اين انجمن رحمانی مذکور بوده و هستی آنی از خاطر نميروی.

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای ثابت بر ميثاق، در هردم در اين انجمن رحمانی مذکور بوده و هستی آنی از خاطر نميروی. شکر کن جمال ابهی را که چنين مقبول عبدالبهآء گشتی و محمود در نزد احبّاء. اليوم موهبتی اعظم از ثبوت و رسوخ بر پيمان نه. الحمد للّه بآن فائزی و انشاءالله بثمرات آن نائل. در خصوص انتخاب مجلس امور خيريّه و اعمال بريّة مرقوم نموده بوديد مراجعت بحضرت افنان سدره منتهی نمائيد هر نوع که مصلحت دانند مجری دارند مقبول است و البهاء عليک و علی کلّ من ثبت و بلت ع ع

حضرات افنان سدره مقدّسه را مشتاقيم و بجميع احبّای الهی تکبير برسان و البهاء عليک ع ع


منابع
محتویات