هو اللّه - ای جليل جميل الاخلاق، خوشا بحال تو که سرمست…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای جليل جميل الاخلاق، خوشا بحال تو که سرمست جام ميثاقی، خوشا بحال تو که آتش افروخته محبّت محبوب آفاقی، خوشابحال تو که شعله جهانسوز عشق و اشتياقی، خوشا بحال تو که ناشر نفحات اللّهی، خوشا بحال تو که منادی باسم خدائی. اگر در تحرير تقصير رود حمد خدا را که در ذکر جميل و ياد جناب جليل و طلب تأييد و استدعای توفيق قصور نخواهد رفت. ربّ هذا عبد قد خلع عن هيکله الثّوب الرّثيث و تقمّص بالقميص الجديد و انقطع عن روحه و ذاته و نومه و راحته و اهله و قومه و لذائذه و موائده و رهطه و جعل اوراده و اذکاره کلّها ورداً واحداً و حاله فی خدمتک سرمداً. ربّ ايّده بجنود الملأ الأعلی و فريق من ملائکة ملکوتک الأبهی و انشر به نفحاتک و ثبّت به القلوب علی عهدک و ميثاقک ع ع

در جميع اطراف و انحاء کلّ احبّای رحمن را ايقاظ فرمائيد و بيدار کنيد که ارياح امتحان شديد در مرور است و عواصف افتتان عظيم در هبوب جنود شبهات است که مهاجم بر سائر جهاتست و لشکر تزلزل و اشاراتست که در تاخت و تاراجست قدم را ثابت نمائيد تا نابت گرديد و قلوب را چون جبل باذخ و طور شامخ راسخ کنيد تا چون کوکب صباح از افق فلاح بدرخشيد حمد خدا را که پيمان شديد است و ميثاق غليظ عهد محکم است و شمع روشن بحر موّاجست و ابر در فيض مستمرّ از سماء معراج سراج وهّاجست و زجاج لطيف و بهّاج طوبی للثّابتين بشری للرّاسخين و العزّة لعباد اللّه المخلصين ع ع


منابع
محتویات