هو اللّه - يا من نظم عقود لئالی الثّناء علی اللّه،…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

يا من نظم عقود لئالی الثّناء علی اللّه، حضرت مقصود در قطب دائره وجود لواء مقصود را مرتفع فرمود تا پرچم تقديسش موج زند و سايه بر ملک و ملکوت افکند حال آن رايت احديّت چنان ممتد گشته که ظلّ ممدودش عرصه وجود را احاطه کرده و از جميع آفاق نعره يا بهاء الأبهی بافق اعلی ميرسد با وجود اين بی‌خردانی چند نشر شبهات ‌می‌نمايند که امراللّه محو شده وصيّت حقّ فراموش گشته و آوازه ملکوت ابهی نسياً منسيّا شده بئس المستمعون الّذين صمت آذانهم ورقه موقنه امة اللّه ضجيع و ورقه مبتهله صبيّه کريمه و دو نجل سعيد را تکبير برسانيد ع ع


منابع
محتویات