هو الأبهی الأبهی - ای ثابت بر پيمان، مکتوبيکه بجناب…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی الأبهی

ای ثابت بر پيمان، مکتوبيکه بجناب آقا سيّد تقی مرقوم نموده بودی ملاحظه گشت بوی مشکبار ثبوت بر محبّت اللّه استشمام شد و روح و ريحان حاصل گشت الحمد للّه آن اقليم از رائحه کريهه بغضآء مقدّس و منزّه است. اهل عدوان را اثری در آن مکان نه و اهل جفا را راهی باهل وفا نيست ندرتاً شايد نفسی مخمود و محروم عبور و مرور نمايد. احبّای الهی بايد مظهراتّقوا من فراسة المؤمن فانّه ينظر بنور اللّه باشند رائحه طيّبه محبّت اللّه را چون بمشام جان استشمام کنند در کمال روح و ريحان الفت و معاشرت نمايند و اگر چنانچه اثر خمودت بينند بتعارف رسمی بگذرانند. باری حمد کن خدا را که ثابت پيمانی و بنده رحمان مجمر نار محبّت جمال قدمی و محرم خلوتگاه اسم اعظم از پيمانه پيمان سرمست شدی و در بزم استقامت کبری جام سرشاری بدست گرفتی و بخدمت امراللّه هميشه قائم و مفتخر بودی قلب عبدالبهآء هميشه بياد تو مشغول آنی فتور ندارد ربّ غفور چنان تأييد فرمايد که کلّ در خدمات امر شريک و سهيم گرديم و متّفق و متّحد شده منتشر در هر اقليم شويم تا بنار اللّه الموقده شعله‌ ئی بکبد آفاق زنيم و باخلاق الهيّه نفوس را منجذب افق اعلی کنيم اينست موهبت عظمی.

جميع دوستان حقّ را از قبل عبدالبهآء تحيّات مشتاقانه برسان و بگو ای احبّای الهی بحر الطاف موّاج است و کوکب عنايت از مطالع آفاق مشُرق و لائح و بهّاج قدر اين عواطف رحمانيّه را بدانيد که از ملکوت غيب و جهان پنهان شامل و کامل بر جميع يارانست جميع قبائل محروم و مأيوس و شما بتأييدات حضرت احديّت مأنوس کلّ طوائف در حجبات ذلّت کبری خزيده‌‌‌اند و احبّای الهی پر و بال گشوده باوج عزّت ابديّه رسيده و ارواحشان بجناح عون و عنايت بملأ اعلی پريده و صبح نورانی موهبتشان از مطالع امکان دميده وقت تشّکر است و زمان حمد و ثنآء که همچو احسان شايان فرموده و همچو نعمت رايگان کرده طوبی لکم من هذا الفضل العظيم و عليک البهآء ع ع


منابع
محتویات