هو الأبهی - ای ساعی در خدمت امراللّه، آنچه از قلم خلوص…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

ای ساعی در خدمت امراللّه، آنچه از قلم خلوص تحرير يافت منظور گرديد و مفهوم شد نفحه خوشی استشمام گرديد و نسيم دلکشی استنشاق شد نفوسيکه اليوم در ظلّ کلمه الهيّه مستظل بايد در جميع امور اوّل ملاحظه مصلحت امراللّه نمايند پس در مصلحت خويش شتابند تا بنيان بر بنياد محکم متين استوار گردد آنجناب بايد در آنمحل تمکّن تام داشته و بجان در حرارت قلوب احبّاء و تمکين عهد و ميثاق اللّه از مارّين و عابرين و ساکنين بکوشند تا اين نيّت پاک و همّت متعالی بر افلاک تأثيری تام در خود آنجناب و ديگران پيدا نموده تأييد ملکوت تقديس چون باران موسم ربيع پياپی رسد و در هر ساعتی نفحه قدس بمشام درآيد بجهت حصول برکت در تجارت در آستان احديّت عجز و نياز انشاءالله آثار باهره‌اش ظاهر خواهد شد ع ع


منابع
محتویات