هو الأبهی - ای عاشقان جمال رحمانی و ای مخموران صهبای…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

ای عاشقان جمال رحمانی و ای مخموران صهبای روحانی، مشامتان از نفحات گلشن الهی معطّر باد و قلوبتان بتجلّيات انوار جمال اللّه منوّر باد از گرد‌باد امتحان و افتتان مخمود نشويد و از شدائد و زلازل و زوابع متحرّک نگرديد چون درختان جنّت توحيد ريشه در ارض تقديس و اطمينان محکم نمائيد و چون اشجار فردوس الهی شاخه و فروع را بعنان آسمان رسانيد از ارياح عنايت الهيّه در اهتزاز و حفيف باشيد و از فيوضات غمام احديّت پر برگ و شکوفه و ثمر لطيف هر يک در امراللّه چون نجم لامع باشيد و سراج ساطع و غمام هامع و در ثبوت بر امراللّه چون جبل راسخ و در عرفان جمال رحمن چون بحر موّاج بی‌پايان و در ثنای جمال جانان لسانی ناطق و در تمسّک بوصايای الهی شهير آفاق و در تبليغ امراللّه منادی بين ارض و سمآء و در اخلاق الهيّه رحمت بر جهانيان.

ای احبّای الهی، تمسّک بعروة وثقی جوئيد و تشبّث بذيل عنايت جمال ابهی بعهد و پيمان الهی و وصيّت جمال رحمانی چنان ثابت و راسخ باشيد که جنود شبهات تصوّر خلاف نتوانند و در امراللّه تفريق نتوانند در جميع صحائف الهيّه که در اينمدّت باطراف ارسال شد بصريح عبارت و لطيف اشارت مذکور و مسطور که چون شمس حقيقت غروب نمايد طيور ليل بطيران آيند اين خفّاشها جنود شبهاتند که عنقريب بحرکت خواهند آمد البتّه قدم را ثابت کنيد و پای را راسخ قلب را مطمئن نمائيد و روح را مستبشر. جنود شبهات نفوسی هستند که مخالف صريح کتاب اقدس و کتاب عهد و پيمان الهی از لسان حرفی رانند امر بتمامه راجع بمقرّ معلوم مشهود است و اين مقام موجود بجميع شئون از جميع من علی الأرض چون آفتاب ممتاز و مشهور و منصوص لکن با وجود اين جنود شبهاتی بجولان خواهد آمد ع ع


منابع
محتویات