هو اللّه - ای ثابت بر پيمان، ايّامی چند پيش از اين…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای ثابت بر پيمان، ايّامی چند پيش از اين نامه‌ ئی تقديم شد و حال جناب زائر با عزمی باهر و طلبی صارم خواهش تحرير اين مکتوب نمودند. چاره جز نگاشتن نه و اين مزاح بهانه است و الّا مرا آرزو چنان که در هر دمی نامه‌ ئی رقم نمايم و در هر نفسی بشما حسب حالی بنگارم و هر وقت بياد تو افتم استدعای عون و عنايت نمايم و طلب فضل و رحمت کنم آن اخوان مظاهر عنايت حضرت يزدان بوده و هستند و هر يک که بافق عزّت عروج نمودند در منطقة البروج شمس حقيقت طالع و لائحند. باری مطمئن باش که از هر جهت تأييدت را از حضرت احديّت استدعا نمايم تا آنکه توفيق رفيق گردد و فضل و جود از جميع حدود احاطه نمايد.

ای خداوند مهربان اين بنده صادق را شمع روشن کن و اين عبد ناطق را شاهد انجمن نما تا در محافل ياران بذکر آن دلبر مهربان حاضرانرا روح و ريحان بخشد. ای يزدان اين خاندانرا در ظلّ جناح حمايتت محفوظ و مصون دار و اين دودمان را در دو جهان مؤيّد بالطاف بی‌پايان کن توئی حنّان و توئی منّان و توئی خداوند مهربان

ربّ ربّ اجعل هذه العائلة عالية المنار لامعة الآثار بادية الفخار کاشفة الأسرار موفّقة فی النّشئة الأولی مؤيّدة فی النّشئة الأخری منجذبة الی ملکوتک الأبهی. انّک انت الکريم العزيز المقتدر الوهّاب ع ع


منابع
محتویات