هو اللّه - ای ثابت بر پيمان، ايّامی چند پيش از اين…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای ثابت بر پيمان، ايّامی چند پيش از اين نامه‌ ئی مرقوم شد و حال نيز بيش از پيش تحرير ميشود تا بدانی که در اين انجمن رحمانی مذکوری و در اين بساط عزيز و مشهور همواره بياد توام و از خدا خواهم که دائماً همدم ياد آن دلبر طنّاز باشی و همراز اهل عجز و نياز. روز بروز بر ايمان و ايقان بيفزائی و چهره بنور محبّت اللّه بيارائی و در صون و حمايت الهيّه بياسائی متعلّقين حضرت شهيد ابن شهيد را بنواز و بالطاف و عنايت الهيّه اميدوار کن و بشارت بموهبت حضرت احديّت ده و در محافظت و مراعات و معاونت ايشان بکوش زيرا آنان در نزد عبدالبهآء عزيزند و بازماندگان حضرت اسم اللّه الأصدقند و حضرت اسم اللّه عليه بهاء اللّه الأبهی در ملکوت ابهی و رفرف اعلی بمقعد صدق عند مليک مقتدر فائزند عبدالبهآء بآنمقرّب درگاه کبرياء بمقتضی وفا کمال تعلّق دارد لهذا جميع متعلّقين او را محفوظ و مصون و عزيز و محترم و محظوظ خواهد و عليک التّحيّة و الثّنآء ع ع


منابع
محتویات