هو اللّه - ای ثابت عهد و راسخ ميثاق، اشتياق عبدالبها…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای ثابت عهد و راسخ ميثاق، اشتياق عبدالبها بمشاهده روی تو بسيار است ولی موانع در ميان هر چند بظاهر دوری ولی الحمد للّه بخدمت قائم و در عبوديّت آستان اسم اعظم شريک و سهيم من و بدل و جان نديم و قرين من. اصل قُرب اينست که الحمد للّه بآن موفّقی و بنتيجه حيات در اين عالم فانی مؤيّدی جناب امين نهايت مدح و ثنا از تو مينمود و هر دم بمناسبتی ذکر از صدق نيّت و پاکی فطرت و وفور همّت و حسن خدمت شما ميکرد و من بدرگاه احديّت لابه و انابه نمايم و ترا عون و عنايت در دو جهان طلبم.

و اميدم چنانست که اين الطاف بی‌پايان در سلاله آنجناب تسلسل يابد و اين پرتو نورانی بر آنخانمان و دودمان در قرون و اعصار متتابعه متواليه بتابد. حضرت قائم مقام مدّتی در اين اقليم همدم و همراز بود بلکه هم نغمه و هم آواز. باقتضای وقت رجوع بآنسامان کرد در حقّ ايشان نهايت محبّت و الفت مجری داريد و همدم و همقدم و همنشين و دلنشين باشيد محفل محرمانه بيارائيد و بدلالت و هدايت بزرگان بپردازيد و عليکم البهآء الأبهی ع ع


منابع
محتویات