هو اللّه - ای نصر الهی، فی الحقيقه در خدمات ربّ الآيات…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای نصر الهی، فی الحقيقه در خدمات ربّ الآيات از هر جهت نهايت همّت را مبذول داشتی و بمنتهای جانفشانی قيام فرمودی علی الخصوص تأسيس مودع وديعه مقدّس. چون باين خدمت در نهايت حکمت موفّق شويد گوی سبقت را از ميدان موهبت بربائيد. در خصوص اعانه خيريّه و موارد و مصارفش البتّه شما و اعضای محفل محترم نهايت دقّت را خواهيد فرمود اينعبد بدرگاه الهی عجز و زاری نمايد و از برای شما تأييدی غيبی و توفيقی لاريبی تمنّا و رجا کند اين نوايای خالصه و اين مقاصد مقدّسه دليل بر علوّيت فطرت و علوّ همّت و عبوديّت درگاه احديتّست البتّه مغناطيس تأييد گردد و الطاف رحمانيّه جذب نمايد.

ای پروردگار اين بنده صادقرا کوکب بارق نما و شهاب ثاقب کن در درگاه پناه ده و براز پنهان آگاه نما شمع روشن کن و درخت بارور نما و فيض و برکت بخش توئی مقتدر و توانا و توئی بخشنده و مهربان ع ع


منابع
محتویات