هو اللّه - ای يار با وفای عبدالبهآء، همواره اين آواره…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای يار با وفای عبدالبهآء، همواره اين آواره بدرگاه کبريا عجز و لابه مينمايد و ناله و انابه ميکند که ای پروردگار حوزه اخوان رحمانيرا بقوّه آسمانی حفظ و صيانت فرما و بفيض ربّانی برکت ملکوتی عطا فرما درها بگشا و فيض کلّی ببخشا تأييد فرما و الطاف بی‌پايان مبذول نما توئی مقتدر و عزيز و توانا.

ای خداوند بيمانند اين بنده مستمند بخدمت پرداخت و بعبوديّت برخاست از فضل بی‌پايان عون و صون آسمانی همدم کن و بخلوتگاه عبوديّت کبری محرم فرما توئی مقتدر و عزيز و توانا. ای رفيق بعضی از ياران علی الخصوص جناب امين فدوی آن برادرانند هر دم زبان بثنا و ستايش گشايند تا دلشان بمحامد و اوصاف شما آسايش جويد و زبانشان بتعريف و توصيف شما آرايش يابد من نيز تصديق نمايم و توفيق طلبم تا روز بروز آن دو شمع روشنتر گردد و آن دو شجره محبّت اللّه بارور گردد و در حديقه معرفت اللّه رايحه طيّبه مشک و عنبر منتشر فرمايد ع ع


منابع
محتویات