هو اللّه - ای يار صادق عبدالبهآء، در محيط آب نار محبّت…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای يار صادق عبدالبهآء، در محيط آب نار محبّت اللّه در شدت التهابست اهل کشتی جمع شدند و در شبی خواهش صحبتی در مواجهه عموم نمودند بقدر عجز و نا توانی صحبتی روحانی گشت علی العجاله در جهان محيط در ميان اهل سفينه دمدمه و غلغله افتاده که اين نفوس غريبه بندگان آستان بهاء اللّه هستند و بجهت ابلاغ امر و نشر تعاليم حضرت بهاءاللّه از شرق عازم غربند و بعضی جستجو مينمايند اميد چنانست که غلغله بلند گردد و نفثات روح محبّت اللّه قلوب را روح جديد بخشد ع ع

جناب مير امين خواهش نمودند که در اين سفر همدم گردند عبد البها را نيز نهايت سرور در اين بود ولی بملاحظه مشاغل شما و فرصت استئذان از شما نيز نبود. حکم برجوع شد تا بتمشيت امور آنحضرت پردازد اگر چنانچه کاری نداشته باشد و مکث من در امريکا بطول انجامد و از هر جهت شما موافق بدانيد و بجناب امين شور بنمائيد و آراء توافق يابد اگر مدّتی قليل در ايّام اخير بيايد ضرری ندارد ع ع

حضرات اميران الحمد للّه پيش از حرکت من رسيدند و درنهايت سرور ملاقات حاصل گرديد فی الحقيقه رويهای نورانی دارند ع ع


منابع
محتویات