هو اللّه - ای ثابت بر پيمان، مکاتيب ملاحظه گرديد و…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای ثابت بر پيمان، مکاتيب ملاحظه گرديد و بر معانی اطّلاع حاصل گشت فی الحقيقه مدّتيست در آنصفحات مشغول بخدمات هستيد و مألوف بترتيل آيات بيّنات مکث و سکون در محلّی معلوم چون امتداد يابد لابد قدری ملال حاصل گردد. حقّ با شماست جميع کائنات متحرّکند و بسبب حرکت عموميّه انتظام عالم وجود برقرار هر کائنی از کائنات اگر در مقرّی استقرار يابد و از حرکت باز ماند لابد فتوری حاصل شود نسيم بايد دائماً بوزد دريا بايد موج و حرکت نمايد نجوم بايد انتقال در بروج کند.

پس از برای انسان نيز گاهی حرکت لازم. لهذا همچنانکه مرقوم نموده بوديد اگر ممکن گردد که براحت و آسايش مدّتی بجهات ديگر سفر نمائيد بسيار مقبول و همچنين جناب ميرزا شکوهی اگر بصفحات لرستان و کردستان و بختياری مرور و عبور فرمايند شکوهی تازه يابند و اميدوارم که فتوحی جديد فرمايند زيرا در طرف لرستان و ايليات آنصفحات و بختياری نفوس مستعدّی موجود ولی مُبلّغی عبور و مرور ننمود اگر جناب شکوهی بشکوهی يعنی در نهايت تنزيه و تقديس بلباس عرفان بآن نواحی سفر نمايند اميد است که ثمر حاصل گردد وليس ذلک علی اللّه بعزيز ع ع


منابع
محتویات