هُوالأبهی-ای امة اللّه، از فضل و جود حضرت مقصود و سلطان…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُوالأبهی

ای امة اللّه، از فضل و جود حضرت مقصود و سلطان غيب و شهود اميدوارم که نسائی مبعوث فرمايد که آيات باهره اين ظهور اعظم و رايات شاهره بين امم باشند. در اخلاق و اطوار و احوال جوهر تقديس گردند و در شئون محبّت اللّه شعله شرر انگيز در ذکر و بيان دريای بی پايان شوند و در جوهر تبيان لسان فصيح و بليغ گشايند. از تأخير جواب محزون مباش از کثرت مشغوليّت اين عبد خبر نداری اگر جزئی خبری بگيری معذور داری و البهاء عليک و علی کلّ امة ثبتت علی عهد اللّه و ميثاقه ع ع


منابع
محتویات