هُوالأبهی-ای ثابت نابت، از تأييدات خاصّه جمال قدم و…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُوالأبهی

ای ثابت نابت، از تأييدات خاصّه جمال قدم و اسم اعظم روحی لاحبّائه الفدا مستدعی و ملتمسيم که در جميع شئون موفّق گردی. اليوم مغناطيس اعظم تأييدات الهيّه اتّحاد و اتّفاق دوستان الهيست. قسم بآن جوهر وجود و مليک محمود که اتّحاد و يگانگی احبّای الهی چنان تأثير و نفوذی در عالم وجود دارد که بتقرير و تحرير نيايد و همچنين اختلاف و بيگانگی در ميان دوستان رحمانی چنان مضرّتی در حيّز شهود آرد که تصوّر نتوان نمود. پس ای يار ديرين بجان و دل بکوش که بيگانگی از ميان عباد الهی زائل گردد و يگانی روحانی وجدانی رحمانی بميان آيد و چون اين شاهد اتّحاد و اتّفاق در انجمن ياران جلوه نمايد عيش روحانی و جشن رحمانی تأسيس گردد و دلبر امر الله و شهريار محبّت اللّه در کوه و دشت و صحرا خيمه برافرازد و روح و ريحان بميان آيد و جهان جنّت ابهی گردد و اگر اختلاف و بيگانگی بين دوستان باقی ماند روز بروز شعله محبّت اللّه مخمود گردد و خمودت و جمودت احاطه کند ع ع .

پس تا توانی در ايتلاف بکوش تا عبدالبهاء راضی گردد و روح و ريحان رخ نمايد فو اللّه الّذی لا اله الّا هو چون تصوّر الفت ياران نمايم جان نفحات قدس استشمام نمايد و چون ملاحظه اختلاف ياران کنم نهايت غموم و هموم مستولی گردد. باری ديگر آنجناب ملاحظه نمائيد که چه بايد کنيد و چگونه بايد حرکت نمائيد و البهاء عليک و علی کلّ ثابت راسخ علی الميثاق، ع ع. الحمدللّه مؤيّد و موفّقی و نظر عنايت در جميع شئون شامل چون بدستور العمل مجری نمائی من کفالت تأييدت را از جميع جهات مينمايم ع ع


منابع
محتویات