هُواللّه-ای امة اللّه، بشارت باد که در اين دور يزدانی نسآء نزديکست که در ميدان رجال جولان نمايند.

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای امة اللّه، بشارت باد که در اين دور يزدانی نسآء نزديکست که در ميدان رجال جولان نمايند. در امريکا ولوله اماء رحمن زلزله بر ارکان انداخته ببين چه خبر است. ديگر معلومست که حضرات نسوان در موطن مبارک ارض اقدس چگونه بايد بروحانيّت کبری و تقديس عظيم و تنزيه بديع و پاکی قلب و تزکيه نفس و نورانيّت صرفه پردازند اميدوارم که موفّق گردند و عليک التّحيّة و الثّنآء ع ع


منابع
محتویات