هُواللّه-ای ياران الهی، نامه شما رسيد و ملاحظه گرديد…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای ياران الهی، نامه شما رسيد و ملاحظه گرديد حمد خدا را که جانفشانيد و از اهل ايمان و ايقان منجذب نفحات قدسيد و مشتعل بنار محبّت اللّه بعبوديّت آستان مقدّس موفّقيد و بذکر حقّ مألوف اميدوارم که بمقام رضا فائز شويد و آيات موهبت کبری ترتيل نمائيد من بآستان احديّت تضرّع و زاری نمايم و طلب عون و عنايت حضرت باری کنم تا در مراتب ايمان و ايقان هر دم ترقّی نمائيد و باعلی افق عرفان فائز گرديد و عليکم البهآء الأبهی ع ع


منابع
محتویات