هُواللّه-ای مبلّغ امر اللّه، نامه شما از وادقان رسيد…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای مبلّغ امر اللّه، نامه شما از وادقان رسيد نهايت سرور حاصل گرديد الحمدللّه احبّای آن صفحات ثابت و راسخند و خادم و قائم روز بروز در ازديادند و مشغول بعبوديّت ربّ بی انداد. انسان اگر در اين عصر موهبت حصر جمال مبارک جانفشانی ننمايد ديگر در چه قرنی از قرون عالم علوّ و سموّ و ترقّی جويد

جناب آقا علی ارباب را بالطاف ربّ الأرباب بشارت ده. جناب آقا محمّد و والده محترمه‌ شان را مژده موهبت حضرت احديّت ابلاغ نما و امة اللّه الموقنه زرّين تاج را تاجی از تحيّت ابدع ابهی بر سر نه. خدمات اين نفوس مقدّسه در درگاه احديّت مقبول و محبوب و از برای آنان تأييد و توفيقی خاصّ طلبم امّا امة اللّه الموقنه خانم باشی و امة اللّه المقرّبه روحانيّه ضلع آقا عبدالرّحيم که در مازگان انجمنی آراستند و احبّای الهی را وعده خواستند تا در يوم صعود بذکر ربّ معبود مشغول گردند، اين عمل بسی مبرور و مقبول از خدا خواهم که آنانرا موفّق و مؤيّد بر خدمات فائقه نمايد و عليک التّحيّة و الثّنآء ع ع


منابع
محتویات