هُواللّه-ای بنده جمال مبارک، الحمدللّه بعد از عودت…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای بنده جمال مبارک، الحمدللّه بعد از عودت از ارض مقدّس بآن ديار با نَفَسی مشکبار بهدايت نفوس قيام نموديد و موفّق بترويج دين اللّه شديد ايّام در مرور است و هر بنيانی مهدوم و سبب استکبار و غرور مگر بنياد هدايت که اساس بيت معمور است و تا ابد الآباد باقی و بر قرار و محمود و مشکور ملاحظه در پيشينيان نما که چه قدر قصور بنياد نهادند آن قصور بپايان قبور شد و آن گلستان و گلشن در انجام مزبلستان و گلخن گرديد. ولی هر نفسی در ميدان هدی قدمی نهاد بنيانی بنهاد که اساسش در جهان امکان بود ولی اعلی غرفاتش در اوج لامکان و باقی و ثابت در عالم بی پايان. پس شکر کن خدا را که سائق توفيق چنين دلالت کرد و بدرقه عنايت چنين هدايت نمود از خدا ميطلبم که همواره در صون حمايت محفوظ و مصون مانيد و سبب اعلآء کلمه حيّ قيّوم گرديد. مطمئن باش تأييد ميرسد از فقر محزون مباش و از احتياج انزعاج مجو زيرا در سبيل الهی در هر عصر فقر غنا بود و احتياج اعظم معراج ذلّت عزّت کبری بود و فنا سبب بقا پس اين شئون را در عالم حقّ حکمی نه اصل تأييد و توفيق بر خدمت آستان مقدّس جمال ابهاست روحی لأحبّائه الفدا و عليک التّحيّة و الثّنآء ع ع


منابع
محتویات