هُواللّه-ای دوستان حقيقی حقّ مبين، الحمدللّه بفضل و…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای دوستان حقيقی حقّ مبين، الحمدللّه بفضل و موهبت کبری انوار حقيقت بر شرق و غرب تافته و در جميع اقاليم نفحات قدس مانند نسيم صبحگاهی وزيده و آگاهی بخشيده کشور خاور منوّر گشته و ممالک باختر مطلع انوار جليل اکبر گرديده در هر روز مژده انتشار نور مبين ميرسد و در هر صبحی بشارت اشراق نيّر قديم ميآيد امروز در آفاق عالم ولوله‌‌‌ ئی جز ذکر نيّر اعظم نه و صيت و صوتی جز بشارت جمال قدم نيست

سبحان اللّه با وجود آنکه در جميع اقاليم عالم بين جميع امم آثار حقّ ظاهر و باهر و جميع آذان مستعدّ استماع اين حوادث باز اين ايرانيان اکثری الی الآن بخواب غفلت گرفتار و محتجب از مشاهده انوار و حال آنکه بايد در هر دمی صد هزار شکرانه بر زبان رانند که شمس حقيقت از آن افق طلوع نمود و ندای الهی از آن اقليم برخاست و هر يک ببشارت کبری باقصی اقاليم دنيا بشتابد و مژده موهبت آسمانی دهد اگر چنين کرده بودند حال ايران کوکب رخشنده عالم امکان بود و کشور معطّر و معنبر آفاق. چه بسيار که موهبت کبری توجّه بانسان کند و دَر خانه بکوبد و صاصبخانه عوض از شکرانه بجنگ و ستيز برخيزد و خاک مذلّت بر سر خويش بيزد و آن موهبت کبری را بکمال همّت براند.

پس بايد احبّای الهی بَروش و سلوکی قيام نمايند که سبب انتباه ناس شود و هر غافلی بيدار گردد و آن روش و سلوک بموجب تعاليم الهيست که در الواح نازل اولاً بايد که در نهايت صداقت و حسن نيّت و خيرخواهی و امانت اطاعت بحکومت نمايند و از هر جهت خيرخواه دولت و ملّت باشند. ثانياً آنکه بايد با جميع ملل عالم بنهايت نيکخواهی و مهربانی و نيّت صادقه و محبّت تامّه معامله کنند آيت رحمت عالميان باشند و سبب نعمت و الفت آدميان و در موارد بلا جفا را بوفا مقابله کنند و بمحبّت و صفا معامله نمايند. بدخواهان را خيرخواه باشند و دشمنان را دوست جان و وجدان گردند از غير حقّ بيزار باشند و از تعلّق باين جهان فانی در کنار شب و روز از نار محبّت اللّه چنان شعله زنند و بنور معرفت اللّه چنان بدرخشند که شب را روز نمايند و روز را نوروز فرمايند تا در ميان آفاق منصور و مظفّر و فيروز گردند

ای احبّای الهی الحمدللّه بحر عنايت موج خيز است و ابر موهبت گهر ريز و نفحات قدس مشکبيز نيّر آفاق پرتوی بر سر ياران افکنده که نورانيّتش اعصار و قرون را روشن نمايد. شکر کنيد خدا را که مظاهر هدايتيد و مطالع موهبت. اگر پرده و حجاب برخيزد و کشف غطا گردد ملاحظه مينمائيد که چه تاجی بر سر داريد و چه خلعتی در بر. ولی نظر بحکمت الهيّه اين موهبت حال سرّ مکتومست و رمز مصون و در استقبال ظاهر و آشکار گردد و عليکم التّحيّة و الثّنآء ع ع


منابع
محتویات