هُواللّه-ای فائزه ای ورقه مطمئنّه، در اين روز روشن…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای فائزه ای ورقه مطمئنّه، در اين روز روشن مولد حضرت موجود جهان وجود مستغرق بحر سرور و حبور است و فيض ملکوت ابهی چون غيث هاطل نازل. از الطاف ربّ ودود اميد که نصيب موفور يابی و کنيز شکور باشی ع ع

حضرت آقا سيّد صادق را تهنيت عيد گويم و فوز عظيم خواهم و عليه البهآء الأبهی ع ع


منابع
محتویات