هُواللّه-ای بنده درگاه، سليمانی در کشور روحانی خوش و خاتم جهان بخش جهانگيری در اصبعی رحمانی خوش.

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای بنده درگاه، سليمانی در کشور روحانی خوش و خاتم جهان بخش جهانگيری در اصبعی رحمانی خوش. دلبر ماهروی را رخ افروزی خوش. پروانه عاشق خوی را جانسوزی خوش. گل رعنا را پرده براندازی خوش. بلبل گويا را نغمه سازی خوش. سکندر اقليم وفا را آينه سازی خوش و جمشيد اورنگ رحمانی را جام جهان نمای يزدانی خوش. ولی حال ديوان فکر سليمانی افتاده‌اند و اهريمنان معارضه امر يزدانی خواهند فبئس ما هم يزعمون ع ع


منابع
محتویات