هو الله - ای پاک يزدان، اين نهالان جويبار هدايت...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (97) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 265

( 97 )

مناجات طلب عون و عنایت بجهة شرکة نونهالان و جمعیت درس اخلاق اطفال در قزوین

هوالله

ای پاک یزدان این نهالان جویبار هدایت را از باران ابر عنایت تر و تازه فرما و بنسیم ریاض احدیت اهتزازی بخش و بحرارت شمس حقیقت جانی تازه عطا نما تا نشو و نما نمایند و روز بروز ترقی کنند و شکفته گردند و پر بار و برگ شوند ای پروردگار جمله را هوشیار کن و قوت و اقتدار بخش و مظاهر تأیید و توقیق فرما که در نهایت برازند‌گی در بین خلق محشور شوند توئی مقتدر و توانا حیفا ١٢ اکتوبر ١٩١٩ (ع ع)

منابع
محتویات