هو الله - ای منادی پيمان، نامه‌ئی که بتاريخ ٢٣ ربيع...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (100) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 269

( 100 )

عشق آباد

هو الله

ای منادی پیمان نامه‌ئی که بتاریخ ٢٣ ربیع الآخر سنه ١٣٣٧ بافنان آقا میرزا محسن مرقوم نموده بودی ملاحظه گردید و همچنین نامه‌ئی که بخود من نگاشته بودی فی الحقیقه در این سنین خمس شداد بنهایت مشقت و زحمت و اضطهاد افتادید محن و آلام شدید بود و بلایا و رزایا از هر طرف محیط ولکن الحمد لله که آن حبیب صبور و وقور و شکور بودند جانفشانی نمودند و از فدائیان حضرت رحمانی بودند و البته این صبر و قرار را نتائج عظیمه و پایدار خواهد بود "و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو" " فسنیسره للیسری"

کتاب مرسل رسید در خصوص آن چندی پیش مکتوب مفصل بهر یک از شما و جناب آقا سید مهدی مرقوم گردید هر دو مکتوب بسیار مفصل بود نسخه ثانی ارسال میگردد کتب حال در عشق آباد باشد تا خبری ثانی از اینجا برسد از هرج و مرج بلشفیکی مرقوم نموده بودید نصوص مبارکه تحقق یافت که بی دینی سبب هرج و مرج گردد و انتظام حال بکلی بهم خورد مراجعت باشراقات نمائید الحمد لله که مدینه عشق از این گروه و سطوت حزب مکروه محفوظ و مصون ماند احبای الهی باید ملاحظه نمایند که در این طوفان عظیم و اضطراب شدید که جمیع ملل عالم بنهایت آلام و محن افتادند کرورها از خاندان محترم و دودمان مکرم هدف رصاص و معرض شمشیر گشتند نفوس تلف شدند بنیانهای عظیم برافتاد جوانان در خاک و خون غلطیدند و پدران مهربان گریستند و مادران عزیز جامه دریدند و اطفال معصوم بی کس و یتیم گردیدند شهرها ویران گردید قریه‌ها قاعا صفصفا شد فریاد و فغان از جمیع جهان برخاست خسران و زیان توانگران را از پا برانداخت با وجود این اضطراب و انقلاب احبای الهی در هر نقطه‌ئی محفوظ و مصون ماندند و این محفوظی و مصونی نتیجهء تعالیم جمال مبارک بود والا در سائر امور با جمیع طوائف همعنان بلکه در تدابیر آنان بیشتر و پیشتر بودند پس واضح و مشهود است که در صون حمایت وصایا و نصائح حضرت بیچون کل محروس و مصون ماندند پس باید ما بآن تعالیم متمسک و متحرک گردیم و مقدار شعره‌ئی تجاوز ننمائیم و از اعتدال حقیقی نگذریم و طریق اعتساف نپوئیم زیرا بعضی از احبا اندکی تجاوز نمودند و نتائج سوء واضح و مشهود شد جمیع یاران الهی علی الخصوص نفوس مخلصین را از قبل عبدالبهاء تحیت مشتاقانه برسان و علیک البهاء الابهی عکا ٨ رمضان ١٣٣٧ (ع ع)

منابع
محتویات