در وظائف اعضای محافل روحانيّه

حضرت ولی امر الله
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب چهارم –فصل چهارم- صفحه 64

باب چهارم - در وجوب اطاعت از اوامر مصوبّه محافل مقدّسه روحانيّه قبل از تشکيل بيت عدل اعظم

فصل چهارم

در وظايف اعضای محافل روحانيّه

حضرت وليّ ‏امراللّه در مقامی ميفرمايند قوله العزيز: "راجع باستعفا دادن اعضاء محفل از عضويّت پس از انتخاب فرمودند حقّ استعفا نداشته و ندارند و تشخيص و قبول عذر از خصائص محافل محلّيه است. هر نفسی اطاعت ننمايد از متمرّدين محسوب و از حقّ انتخاب در جامعه و عضويّت محافل محروم."

و در لوح بديع اللّه آگاه آباده مورّخ ٢٣ رجب سنه ١٣۴۵ ميفرمايند قوله الاحلی: "هر نفسی منتخب شود بايد قبول عضويّت نمايد و بهيچوجه عذر او مسموع نه مگر آنکه عذر شرعی حقيقی و امر اجباری داشته باشد مانند کسالت مزاج که همه شهادت بر صحّت و اهمّيّت آن عذر بدهند و من دون آن استعفا و عذر مقبول نيست. زيرا نفوس پر انتباه در خدمت نوع انسان تحمّل ناملايمات نمايند و شکيبائی در مشاهده مشکلات دارند. و امّا در خصوص عامّی بودن اهل قريه بيعلم بودن آنان سبب عدم انعقاد محافل روحانی نخواهد بود زيرا هر چه باشد حيات اهالی چنان قريه بمدد مشورت زيباتر و بانعقاد محفل امور و احوالشان خوشتر و بهتر خواهد بود."

برای اطّلاع بر ساير وظايف محافل روحانيّه و غيرها بلوح مبارک شور نازل از قلم مرکز ميثاق جلّ ثنائه باعزاز احبّای طهران و نيز لوح مبارک شور باعزاز احبّای بمبئی ( صفحه ۵۰۴ و ۵۰۵ مجلّد مکاتيب عبدالبهاء و متّحد المآل نمره ٢٠٢۵ محفل روحانی طهران مورّخ ٢٨ ماه اسفند سنه ١٣٠۶ شمسی و نشريّه محفل مقدّس طهران مورّخ پنجم شهر البهآء ٩۶ چهارم فروردين ١٣١٨ و متحّد المآل محفل مقدّس ملّی نمره ١٣۴٨ مورّخ ١٠/١٨/٩۶ و اخبار امری طهران شماره دهم شهر السّلطان و شهر الملک مطابق بهمن ماه ١٣١٨ شمسی و بساير نشريّات و الواح و آثار مبارکه مراجعه شود.

منابع
محتویات