در اينکه کسی را نبايد بادای حقوق مجبور کرد و مطالبه نمود

حضرت بهاءالله
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب نهم –فصل پنجم- صفحه 102

فصل پنجم

در اينکه کسی را نبايد بادای حقوق مجبور کرد و مطالبه نمود

جمال قدم جلّ جلاله در يکی از الواح ميفرمايند قوله تعالی: "احدی حقوق الهی را مطالبه نکند و اين فقره معلّق باقبال خود نفوس بوده ."

و در لوح مير محمّد حسين بيک ارض جذباء ميفرمايند قوله تعالی: "بايد نفسی عباد الله را متذکّر نمايد که شايد بر اداء حقوق موفّق شوند و تحصيل مقام عالی و اجر باقی نمايند. نزد امينی جمع شود و اخبار نمايند تا بارادة اللّه عمل شود."

و در لوح امين از سماء مشيّت الهيّه نازل قوله تعالی: "يا ابوالحسن عليک بهائی بعزّت امر ناظر باش و بما تنجذب به الأفئدة و العقول تکلّم نما مطالبه حقوق ابدا جايز نبوده و نيست اين حکم در کتاب الهی نازل لاجل بعضی امور لازمه که من لدی الحقّ باسباب مقدّر شده اگر نفسی بکمال رضا و خوشوقتی بلکه باصرار بخواهد باين فيض فائز شود قبول نمائيد و الّا فلا. انتهی در اين امر جهد بليغ نمائيد که بآنچه نازل شده عمل شود."

و در لوح امين مورّخ ٢٧ رمضان سنه ١٣٠٠ نازل قوله تعالی: "اينکه در ذکر حقوق الهی نوشته بوديد حکم محکم الهی در کتاب نازل شده و اين فقره بسته باقبال خود نفوس است چه که حقّ جلّ جلاله نظر برحمت سابقه کلّ را آگاه نموده بآنچه در کتاب فرض شده طوبی للعاملين. مطالبه محبوب نبوده و نيست هر امری بايد بروح و ريحان تمام شود. هر نفسی بکمال رضا اقبال کرد و ادا نمود اخذ نمايند و من دون آن انّ ربّنا الرّحمن لغنيّ عن العالمين.اليوم بايد بآنچه سبب عزّت و ارتفاع و علوّ امر است تمسّک نمود کذلک نطق الحقّ علّام الغيوب."

و در لوح ابن اصدق نازل قوله تعالی: "ادای حقوق بر کلّ فرض است و حکمش از قلم اعلی در کتاب نازل و ثابت ولکن اظهار و اصرار ابدا جائز نه. هر نفسی موفّق شود بر اداء آن و بروح و ريحان برساند مقبول است و الّا فلا از بابت تذکّر يکبار بايد عموما در مجلس ذکری بشود و بس نفوس موقنه ثابته بصيره خود اقدام مينمايند و بما امروا من لدی اللّه عامل ميشوند. نفع اين فقره بخود آن نفوس راجع انّ اللّه غنيّ عن العالمين."

منابع
محتویات