در اينکه تصرّف و خيانت در حقوق‏الله جائز نيست

حضرت بهاءالله, حضرت عبدالبهاء, حضرت ولی امر الله
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب نهم –فصل ششم- صفحه 107

فصل ششم

در اينکه تصرّف و خيانت در حقوق اللّه جايز نيست

جمال قدم جلّ جلاله در لوح مير محمّد حسين بشرويه که از قبل مرقوم شد ميفرمايند: "نزد امينی جمع شود و اخبار نمايند تا بارادة اللّه عمل شود."

و حضرت عبدالبهاء جلّ ثنائه در لوح لسان حضور که از قبل اشاره شد ميفرمايند قوله العزيز: "تصرّف در حقوق جزئی و کلّی جائز ولی باذن و اجازه مرجع امر."

حضرت وليّ ‏امراللّه ارواحنا فداه در لوح شهربانو ضلع آقا عبدالصّمد ارض اصفهان مورّخ شوّال سنه ١٣۴۵ هجری ميفرمايند قوله العزيز: "امّا در خصوص حقوق اللّه حقوق الهی راجع بمرکز امر است."

منابع
محتویات