در اينکه خداوند اجرای اينحکم را از فاقدين استطاعت عفو کرده

حضرت بهاءالله
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب چهاردهم –فصل دوّم- صفحه 154

فصل دوّم

در اينکه خداوند اجرای اينحکم را از فاقدين استطاعت عفو کرده

در کتاب اقدس نازل قوله تعالی: "و الّذی لم يستطع عفا اللّه عنه انّه لهو الغفور الکريم." (بند ۱۵۱)

منابع
محتویات