در اينکه ازدواج با غير بهائی جائز است

حضرت بهاءالله, حضرت ولی امر الله
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب هفدهم –فصل سوّم- صفحه 162

فصل سوّم

در اينکه ازدواج با غير بهائی جائز است

در رساله سؤال و جواب نازل: "سؤال - قران با مشرکين جائز است يا نه؟ جواب - اخذ و عطا هر دو جائز هذا ما حکم به اللّه اذ استوی علی عرش الفضل و الکرم."

و حضرت عبدالبهاء در لوح اردشير خداداد بمبئی فرموده‌اند قوله العزيز: "در خصوص اقتران فارسيان با ساير طوايف مرقوم نموده بوديد در اين آئين دلنشين اين بار سنگين از دوشها برداشته گشته از هر گروه و هر آئين گرفتن و دادن هر دو جائز."

منابع
محتویات