در اينکه بعد از حصول رضايت بيش از ۹۵ روز فاصله تا زفاف جائز نيست

حضرت بهاءالله, حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب هفدهم –فصل ششم- صفحه 165

فصل ششم

بعد از حصول رضايت بيش از نود و پنج روز فاصله تا زفاف جائز نيست

در رساله سؤال و جواب نازل: "بيش از نود و پنج يوم قبل از نکاح ذکر وصلت حرام است."

حضرت عبدالبهاء جلّ ثنائه در يکی از الواح ميفرمايند قوله العزيز: "چون طرفين و ابوين راضی شدند و اقتران تقرّر يافت بايد بعد از نود و پنجروز حکما زفاف واقع گردد تأخير نشود."

و در لوح ميرزا عبدالمجيد فروغی ميفرمايند قوله العزيز: "بعد از قرار ازدواج و تحقّق و اعلان آن در ما بين ناس رسما يعنی بدوستان و ياران و خويش و پيوند اخبار شود که ازدواج آن دو نفس تحقّق و تقرّر يافت پس از آن نود و پنج روز بيشتر فاصله جايز نيست بايد زفاف حاصل گردد و آيتين تلاوت شود و مهر تسليم گردد. اگر از نود و پنج روز بگذرد حرام است و عصيان امر پروردگار ولی عقد باطل نگردد و هر کس مسبّب تأخير گردد مسئولست و مؤاخذ و زجر و عتاب گردد."

و در لوح فائزه خانم ميفرمايند قوله تعالی: "در خصوص مسئله زواج و مدّت منصوصه بين تعيين و قرار ازدواج مرقوم نموده بوديد اين نصّ قاطع کتاب الهی است تأويل بر ندارد و آن اين است که در قديم بعد از قرار و تعيين بلکه عقد و کابين مدّتی مديده زفاف تأخير می‌شد و از اين جهة محذورات کلّيّه حاصل ميگشت. حال نصّ کتاب اين است چون ازدواج و اقتران زوج و زوجه مقرّر گردد يعنی اين دختر بنام اين پسر شد و اقتران قطعی شد بجهة تهيّه و تدارک جهاز و ساير امور بيش از نود و پنج روز مهلت جائز نه بايد زفاف شود."

در اين ايّام هر کس بدون عذر موجّه از اينحکم محکم تجاوز نمايد از طرف محفل مقدّس روحانی ملّی بهائيان ايران شيّد الله ارکانه پس از دقّت و رسيدگی کامل مجازات تعيين و ابلاغ ميگردد. برای تفصيل بمتّحد المآل محفل مقدّس روحانی ملّی ايران نمره ٩۶١ مورّخ ۴/١٠/١٣١٧ مراجعه شود.

منابع
محتویات