در اينکه آيتين بايد در شب زفاف قرائت شود

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب هفدهم –فصل دهم- صفحه 174

فصل دهم

آيتين بايد در شب زفاف قرائت شود

حضرت عبدالبهاء جلّ ثنائه در لوحی ميفرمايند قوله العزيز: ".... امّا مسئله عقد در ليل زفاف واقع گردد يعنی آيتين تلاوت شود."

و در لوح فائزه خانم ميفرمايند قوله العزيز: "امّا عقد در ليل زفاف است يعنی بين عقد و زفاف فاصله نه. اين صريح است تأويل ندارد که بتأويل باز مثل سابق شود و محذورات بميان آيد."

منابع
محتویات