در اينکه زياده از يک زن گرفتن نهی صريح است

حضرت بهاءالله, حضرت عبدالبهاء, حضرت ولی امر الله
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب هفدهم –فصل سيزدهم- صفحه 176

فصل سيزدهم

در اينکه زياده از يکزن گرفتن نهی صريح است

در کتاب مستطاب اقدس نازل قوله تعالی: "ايّاکم ان تجاوزوا عن الأثنتين و الّذی اقتنع بواحدة من الامآء استراحت نفسه و نفسها." ( بند ۶۳)

حضرت عبدالبهاء جلّ ثنائه در لوح مسيس روزنبرگ ميفرمايند قوله الأحلی: "بنصّ کتاب اقدس در تزويج فی الحقيقه توحيد است زيرا مشروط بشرط محالست."

و در لوح حکيم داود نازل قوله العزيز: "امّا در خصوص تعدّد زوجات منصوص است و ناسخی ندارد .... من ميگويم عدالت را در تعدّد زوجات شرط فرموده‌اند تا کسی يقين بر اجرای عدالت نکند و قلبش مطمئن نشود که عدالت خواهد کرد متصدّی تزويج ثانی نشود چون حتما يقين نمود که در جميع مراتب عدالت خواهد کرد آنوقت تزويج ثانی جائز .... و عدالت بدرجه امتناع است .... مقصود اين است که تعدّد زوجات بدون عدالت جائز نه."

حضرت وليّ ‏امراللّه جلّ سلطانه در لوح جناب آقای علی‌اکبر فروتن مورّخ ١۶ شهر المسائل ٨٩ = ٢٧ ديسمبر ١٩٣٢ ميفرمايند قوله الأحلی: "سؤال هفتم راجع بتزويج نمودن دو زن در آن واحد، فرمودند نهی صريح است زيرا مشروط بشرط محال است."

و در لوح مبارک مورّخ ١٢ شهر المسائل ٩٢ = ٢٣ دسامبر ١٩٣۵ که باعزاز محفل مقدّس روحانی ملّی بهائيان ايران شيّد الله ارکانه نازل شده ميفرمايند قوله الأعزّ الاحلی: "راجع بسؤال اوّل و ثانی فرمودند بنويس تجاوز از يک زوجه و کتمان عقيده با وجود تحذير و تأکيد و نصيحت امنای محفل روحانی نتيجه‌اش در اين ايّام محروميّت از حقّ انتخاب در جامعه و از عضويّت محافل روحانيّه است ولی اين انفضال اداريست نه روحانی. قرار قطعی و حکم نهائی راجع بامنای بيت عدل اعظم است ...."

منابع
محتویات