در اينکه وصلت با جنس بعيد مطلوبست

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب هفدهم –فصل شانزدهم- صفحه 184

فصل شانزدهم

در اينکه وصلت باجنس بعيد مطلوب است

حضرت عبدالبهاء در لوحی ميفرمايند: "در ازدواج حکمت الهيّه چنان اقتضا مينمايد که از جنس بعيد باشد يعنی بين زوجين هر چند بعد بيشتر سلاله قويتر و خوش سيماتر و صحّت و عافيت بهتر گردد و اين در فنّ طبّ مسلّم و محقّق است و احکام طبيّه مشروع و عمل بموجب آن منصوص و فرض. لهذا تا تواند انسان بايد خويشی بجنس بعيد نمايد." ( مکاتيب سوّم ص ٣٧٠ )

و در مقام ديگر ميفرمايند قوله العزيز: "شبهه نيست که بقواعد مدنيّت و طبابت و طبيعت جنس بعيد اقرب از جنس قريب و نظر باين ملاحظه در شريعت عيسويّه با وجود آنکه نکاح اقارب فی‏الحقيقه جائز چه که منعش منصوص نه. معذلک مجامع ادبيّه مسيحيّه بکلّی ازدواج اقارب را تا هفت پشت منع کردند و الی الان در جميع مذاهب عيسويّه مجری زيرا اين مسئله صرف مدنيّت است."

و در لوح صدر العلمای فريدنی ميفرمايند قوله العزيز: "در اقتران هر چه دورتر موافقتر زيرا بعد نسب و خويشی بين زوج و زوجه مدار صحّت بنيه بشر و اسباب الفت بين نوع انسانی است."

منابع
محتویات