در نهی از سر تراشيدن و گيسو گذاشتن مردان

حضرت بهاءالله, حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب چهل و پنجم – صفحه 313

باب چهل و پنجم

در نهی از سر تراشيدن و گيسو گذاشتن مردان

در کتاب مستطاب اقدس نازل قوله تعالی: "لا تحلقوا رؤسکم قد زيّنها اللّه بالشعر و فی ذلک لآيات لمن ينظر الی مقتضيات الطّبيعة من لدن مالک البريّة انّه لهو العزيز الحکيم. و لا ينبغی ان يتجاوز عن حدّ الآذان هذا ما حکم به مولی العالمين." (بند ۴۴)

حضرت عبدالبهاء جلّ ثنائه در لوح گوهر تاج رفسنجانی حرم ثابت مراغه ميفرمايند قوله العزيز: "آيه که ميفرمايد و فی ذلک لآيات لمن ينظر الی مقتضيات الطّبيعة يقين ايجاد در نهايت کمال است ما دام سر را مو خلق شده يقين است که در آن حکمتی است لهذا حلق راس مضرّ است چنانچه طبّا و فنّا اين ثابت."

منابع
محتویات