در نهی از اعتراض بر يکديگر

حضرت بهاءالله
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب پنجاهم – صفحه 328

باب پنجاهم

در نهی از اعتراض بر يکديگر

در کتاب مستطاب اقدس ميفرمايند قوله تعالی: "لا يعترض احد علی احد و لا يقتل نفس نفسا هذا ما نهيتم عنه فی کتاب کان فی سرادق العزّ مسطورا." (بند ۷۳)

و در لوح خليل ميفرمايند قوله تعالی: "ای خليل در جميع الواح سداد که ذکر ايّام شداد در او شده کلّ عباد را بنصايح مشفقانه نصيحت نموديم که احدی متعرّض احدی نشود و نفسی با نفسی مجادله ننمايد."

و در لوح نبيل نازل قوله تعالی: "ابدا نفسی تعرّض بنفسی ننمايد و بر محاربه قيام نکند. شأن اهل حقّ خضوع و اخلاق حميده بوده و خواهد بود. دنيا قابل آن نه که انسان مرتکب امورات قبيحه شود و از مالک احديّه بعيد ماند." ( اقتدارات صفحه ٣٠١)

در اين خصوص بقدری آيات الهيّه موجود که بحصر نيايد. برای تفصيل بالواح مبارکه صادره از سماء مشيّت جمالقدم جلّ جلاله و الواح مبارکه مرکز ميثاق جلّ ثنائه و توقيعات مبارکه مولای توانا جلّ سلطانه مراجعه شود.

منابع
محتویات