در اينکه در حقّ چوپان در ايّام ممنوعه از کار سخت گرفته نشده است

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب شصت و چهارم –فصل دوّم- صفحه 358

فصل دوّم

حضرت عبدالبهاء جلّ ثنائه در لوحی ميفرمايند قوله العزيز: "در حقّ چوپان در ايّام ممنوعه از کار در عيد رضوان سخت گرفته نشده است بجهت اين است که ظلم بحيوانست امّا آبيار ميتواند محلّی مهيّا نمايد که ايّام ممنوعه آب در آنجا جمع گردد و در اوقات سائره بزراعت داده شود."
(لوح احبّای پارسی خرّمشاه)

منابع
محتویات