در نهی از مجادله و اختلاف در مسائل و امور

حضرت بهاءالله, حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب شصت و نهم – صفحه 444

باب شصت و نهم

در نهی از مجادله و اختلاف در مسائل و امور

در کتاب مستطاب اقدس ميفرمايند قوله تعالی: "اذا اختلفتم فی امر فارجعوه الی اللّه ما دامت الشّمس مشرقة من افق هذه السّمآء و اذا غربت ارجعوا الی ما نزّل من عنده انّه يکفی العالمين." (بند ۵۳)

و نيز ميفرمايند قوله تعالی: "ايّاکم ان تفرّقکم شئونات النّفس و الهوی کونوا کالاصابع فی اليد و الارکان للبدن کذلک يعظکم قلم الوحي ان انتم من الموقنين." (بند ۵۸)

در لوح جمال نازل قوله تعالی: "حقّ شاهد و گواه است که ضرّی از برای امر اليوم اعظم از فساد و نزاع و جدال وکدورت وبرودت مابين احباب نبوده و نيست." (اقتدارات صفحه ٢٢٢)

حضرت عبدالبهاء جلّ ثنائه در لوح ثابت مراغه فرموده‌اند قوله العزيز: "در خصوص اختلاف در مسائل خامه مرکز عهد حلاّل مشکلاتست نبايد مسئله را بنزاع و جدال اندازند بلکه فورا بايد سؤال نمايند تا فورا جواب گيرند. هذا هو الحقّ جدال و نزاع بکلّی ممنوع حتّی بصريح نصّ الهی طرفين محروم."

اين بيان مبارک اشاره بنصّ جمال اقدس ابهی جلّ جلاله است که در لوح جمال ميفرمايند قوله تعالی:
( اقتدارات صفحه ٢١٩ ) "ايجمال اليوم بايد بمحبّت و مرحمت و خضوع و خشوع و تقديس و تنزيهی ظاهر شويد که احدی از عباد از اعمال و افعال و اخلاق و گفتار شما روائح اعمال و گفتار امم قبل استشمام ننمايد که بمجرّد استماع کلمه يکديگر را سبّ و لعن مينمودند. انّا خلقنا النّفوس اطوارا بعضی در اعلی مراتب عرفان سائرند و بعضی دون آن. مثلا نفسی غيب منيع لا يدرک را در هيکل ظهور مشاهده مينمايد من غير فصل و وصل و بعضی هيکل ظهور را ظهور اللّه دانسته و اوامر و نواهی او را نفس اوامر حقّ ميدانند اين دو مقام هر دو لدی العرش مقبولست ولکن اگر صاحبان اين دو مقام در بيان اين دو رتبه نزاع و جدال نمايند هر دو مردود بوده و خواهند بود چه که مقصود از عرفان و ذکر اعلی مراتب بيان جذب قلوب و الفت نفوس و تبليغ امرالله بوده و از جدال و نزاع صاحبان اين دو مقام تضييع امرالله شده و خواهد شد لذا هر دو بنار راجعند."

و در کلمات مبارکه مکنونه ميفرمايند قوله تعالی: "غافلترين عباد کسی است که در قول مجادله نمايد و بر برادر خود تفوّق جويد."

و در لوح ديگر ميفرمايند قوله تعالی: "اعمال و اخلاق غير طيّبه که مخالف است با کتاب الهی بمثابه سموم مشاهده ميشود چه که ناس غافل آنرا بحقّ نسبت ميدهند. امروز بايد بجنود اخلاق روحانيّه و کلمه طيّبه و اعمال راضيه مرضيّه امرالله را نصرت نمود اين جنود اقوی از جنود عالم بوده و هست."

منابع
محتویات