اقتدارات و چند لوح دیگر

اقتدارات و چند لوح دیگر

#عنواننسخه
#
١
عنوان
(من الواح عندلیب) - الحمد لله الذی سخر شمس البیان بقدرته و قمر البرهان بسلطانه ...
نسخه
#
٢
عنوان
این مظلوم بین انیاب ذئاب بوده و هست در این حالت صریر قلم اعلی قطع نشده ...
نسخه
#
٣
عنوان
(لوح عبدالرزاق) - (الفرق بین القائم و القیوم، هل تبقی نفس العزیمة و الفهم و الوعی بعد الموت الظاهری؟)
نسخه
#
٤
عنوان
(لوح اقتدارات) - رائحه احزان جمال رحمن را احاطه نموده و ابواب فرح و بهجت ...
نسخه
#
٥
عنوان
لوح بسیط الحقیقة
نسخه
#
٦
عنوان
بسمه الرؤف العطوف - یا مهدی استمع ندآء من کان منغمسا فی بحر البلآء ... (حادثة بني قريضة)
نسخه
#
٧
عنوان
لوح نبیل قبل علی - یا نبیل قبل علی علیک بهآئی و ذکری و ثنآئی طوبی لک ...
نسخه
#
٨
عنوان
سبحان الذی اظهر نفسه کیف شآء و اراد فی حین ما ادرکته افئدة اولی الحجی ...
نسخه
#
٩
عنوان
یوم یوم الله است و کل ما سویه بر هستی و عظمت و اقتدار ...
نسخه
#
١٠
عنوان
ای کریم انشآء الله بعنایت کریم در ظل سدره رب العالمین مستریح باشی ...
نسخه
#
١١
عنوان
لوح پسر عم 
نسخه
#
١٢
عنوان
یا علی اشکر الله بما زین رأسک باکلیل الثنآء فی ایام ربک مالک الاسمآء ...
نسخه
#
١٣
عنوان
لوح قناع
نسخه
#
١٤
عنوان
تفسیر حدیث "بعد انقضاء المص بالمر یقوم المهدی عليه السلام...
نسخه
#
١٥
عنوان
سبحانک اللهم یا الهی تشهد و تری کیف ابتلیت بین عبادک ...
نسخه
#
١٦
عنوان
من الواح جمال - بحروحی که در قلم اعلی مستور است بصورت این کلمات ترشح فرموده ...
نسخه
#
١٧
عنوان
کتابت لدی الوجه حاضر و بلحاظ عنآیات مالک اسماء مشرف ...
نسخه
#
١٨
عنوان
من الواح زین المقربین - کتابت لدی الوجه حاضر آنچه مسطور مذکور آمد و شنیده شد...
نسخه
#
١٩
عنوان
هذا کتاب من لدی المظلوم الی من تمسک بالعلوم لعله یحرق الحجاب الاکبر ...
نسخه
#
٢٠
عنوان
الحمد لله از تجلیات انوار نیر اعظم افق عالم روشن و منیر است...
نسخه
#
٢١
عنوان
ای امین بعنایت رب العالمین بافق مبین فائز شدی...
نسخه
#
٢٢
عنوان
لوح استنطاق – قسمتی
نسخه
#
٢٣
عنوان
نداء الله از شطر عکا مرتفع و میفرماید طوبی از برای نفوسیکه الی الله توجه ...
نسخه
#
٢٤
عنوان
 ذکر من لدنا لمن انار من انوار وجه ربه العزیز الوهاب الذی اذا سمع الندآء توجه...
نسخه
#
٢٥
عنوان
بگو ای دوستان کذب قبل محبوب بعد را آویخت و برصاص ظلم شهید نمود...
نسخه
#
٢٦
عنوان
نهی تاویل کلمات الهی - مقصود از تأویل اینکه از ظاهر خود را محروم ننمایند...
نسخه
#
٢٧
عنوان
مکتوبی از شما رسید و آنچه در او مذکور بود نزد اهل بصر واضح...
نسخه
#
٢٨
عنوان
انشآء الله الرحمن باید ناس را در کل احیان بشریعه الهیه دلالت نمائید...
نسخه
#
٢٩
عنوان
لوح رئیس - عالی باشا
نسخه
#
٣٠
عنوان
اینکه درباره انقلاب و اختلاف ایران مذکور نموده بودید هذا ما وعدنا به فی الالواح...
نسخه
#
٣١
عنوان
من الواح ذبیح -  ای ذبیح در اکثری از الواح الهیه از قلم امریه نازل جمیع احبای الهی...
نسخه
#
٣٢
عنوان
لا زال در نظر بوده و خواهی بود انشآء الله در ظل عنایت الهی...
نسخه