هُوالأبهی-ای ناظر بشطر الهی، شکر الطاف خفيّه جمال مبارک…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُوالأبهی

ای ناظر بشطر الهی، شکر الطاف خفيّه جمال مبارک را که بعد از صعود بملکوت عزّتش از عنايات جليله‌‌ اش محروم نفرمود و از احسانات عميمه‌ اش مأيوس ننمود ابواب فيض رحمانيش را از ملکوت غيب گشود و اسرار غيبت جمال کبريائيش را در هويّت بصيرت مشهود فرمود اگر چشم سر از مشاهده روی دلجويش باز ماند ديده سرّ از انوار جمال احديّتش روشن است و اگر سمع ظاهر از استماع کلمات مبارکش محروم گرديد گوش جان از ملکوت ابهايش بصلای هوشياری متلذّذ شکراً له ثمّ حمداً له من هذا الفضل العظيم و البهاء عليک و علی کلّ منقطع توجّه الی ملکوته الکريم عبدالبهاء ع


منابع
محتویات