در خطبه و آيتين

حضرت بهاءالله
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب هفدهم –فصل هشتم- صفحه 171

فصل هشتم

در خطبه و آيتين

در لوح مبارک از قلم جمالقدم جلّ جلاله نازل قوله تعالی: "اينکه احکام نکاح خواسته بودند ما نزّل فيهذا المقام فی کتاب الأقدس از قبل ارسال شد و همچنين خطبه از سماء احديّه در اين ايّام نازل. بعد از رضای طرفين و رضای ابوين در محلّی از اتقيا حاضر شوند و اين خطبه مبارکه را بکمال روح و ريحان تلاوت نمايند و بعد از قرائت خطبه محبوب و محبوبه در محلّی عليحده اين دو آيه مبارکه که در بيان نازل شده قرائت نمايند. آيتين که در بيان ذکر شده نوشته شود (١) و بعد مهر را زوج تسليم ضلع نمايد و طرفين در ورقه مهر نمايند و همچنين شهدا و اگر محلّی باشد که اهل آن عاجز باشند از قرائت خطبه لا باس عليهم قرائت آيتين کافيست."

و در لوح مورّخ هفدهم رجب سنه ٩٨ بافتخار علی قبل اکبر از قلم جمالمبارک نازل قوله تعالی: "بايد خطبه خوانده شود و جمعی حاضر باشند تا بعد احدی نتواند انکار نمايد. خطبه فرض نيست ولکن شهود لازم است. و بعد از تحقّق بيت عدل و رجال آن البتّه شخصی را مع بعضی برای اين امر مخصوص معيّن مينمايند تا امور موافق قانون الهی اجرا شود. اگر مابين دو نفر فی‏الحقيقه هم امری واقع شود چون بما حکم اللّه واقع نشده مقبول نبوده و نيست چه اگر بغير اينعمل شود سبب هرج و مرج و فساد و جدال خواهد شد انّه ظهر و اظهر صراطه المستقيم."

و در رساله سؤال و جواب نازل: "سؤال - از آيتين جواب - للرّجال انّا کلّ للّه راضون. للنّساء انّا کلّ للّه راضيات"

منابع
محتویات