اهم آثار حضرت ولی امر‌الله به لسان انگليسى كه به فارسى ترجمه گرديده است

اهم آثار حضرت ولی امر‌الله به لسان انگليسى كه به فارسى ترجمه گرديده است

#عنوانترجمه فارسىنسخه انگلیسیصوت
#
۱
عنوان
نظم جهان آراى الهى (توقيع موّرخ ۲۷ فوريه ۱۹۲۹م)‏
ترجمه فارسى
نسخه انگلیسی
انگلیسی
صوت
#
۲
عنوان
ملاحظات بيشتر درباره نظم بهائى آراى الهى (توقيع موّرخ ۲۱ مارچ ۱۹۳۰م)
ترجمه فارسى
نسخه انگلیسی
انگلیسی
صوت
#
۳
عنوان
هدف نظم بديع جهانى (توقيع موّرخ ۲۸ نوامبر ۱۹۳۱م)
ترجمه فارسى
نسخه انگلیسی
انگلیسی
صوت
#
۴
عنوان
عصر ذهبی امر بهائی (توقيع موّرخ ۲۱ مارچ ۱۹۳۲م)
ترجمه فارسى
نسخه انگلیسی
انگلیسی
صوت
#
۵
عنوان
امريکا و صلح اعظم (توقيع موّرخ ۲۱ آوريل ۱۹۳۳م)
ترجمه فارسى
نسخه انگلیسی
انگلیسی
صوت
#
۶
عنوان
دور بهائی (توقيع موّرخ ٨ فوريه ١٩٣٤م)
ترجمه فارسى
نسخه انگلیسی
انگلیسی
صوت
#
۷
عنوان
تولّد مدنيّت جهانی (توقيع موّرخ ۱۱ مارچ ١٩٣۶م)
ترجمه فارسى
نسخه انگلیسی
انگلیسی
صوت
#
۸
عنوان
ظهور عدل الهى (توقيع موّرخ ۲۵ دسامبر ۱۹۳۸م)
ترجمه فارسى
نسخه انگلیسی
انگلیسی
صوت
#
۹
عنوان
کتاب قرن بديع (۱۹۴۴م)
ترجمه فارسى
نسخه انگلیسی
انگلیسی
صوت
#
۱۰
عنوان
تاريخ نبيل زرندى ترجمه اشراق خاورى از نسخه عربى
ترجمه فارسى
نسخه انگلیسی
انگلیسی
صوت
OV