مفاهیم و مبادی اصولی در اجرای احکام

#عنواننسخه
#
۱
عنوان
اولین وظیفه هر انساند شناساتی و عرفان مظهر حقیقت عصر است
نسخه
pdfdocx
#
۲
عنوان
اساس جمیع کارهای خیر و مبدء جمیع حسنات عرفان مظهر حقیقت است
نسخه
pdfdocx
#
۳
عنوان
عرفان مظهر حقیقت و شناساتی حقیقی به تبعت از اوامر و احکام اوست
نسخه
pdfdocx
#
۴
عنوان
عرفان باهمندویتی بدون دیگری تمری نمی بخشد
نسخه
pdfdocx
#
۵
عنوان
هدف اصلی زندکی شناساتی حقیقت وصول به کمالات روحانی و خدمت به خلق است
نسخه
pdfdocx
#
۶
عنوان
احکام وسیله تربیت است و نه هدف
نسخه
pdfdocx
#
۷
عنوان
اوامر و احکام بمثابه کلید و چراع است - به وسیله آنها مدائن قلوب گشوده گردد
نسخه
pdfdocx
#
۸
عنوان
اوامر و احکام وسیله آزادی و حریت حقیقی انسان از شئونات محدوده نفسانی است
نسخه
pdfdocx
#
۹
عنوان
بعد از عرفان مظهر حقیقت و عمل به تعالیم هیچ امری مهمتراز از استقامت بنوده و نیست : استقامت یعنی وفادائمی به اجرای احکام و حفظ نوایس روحانی در جمیع احوال و شئونات زندگانی
نسخه
pdfdocx
#
۱۰
عنوان
هدف اصلی ظهورات الهی بروز و ظهور کمالات انسانی است و نه فقط اجرای حدود و احکام ظاهری : احکام وسیله وصول به ظهور کمالات انسانی و وقوف به اسرار ربانی میباشد
نسخه
pdfdocx
OV