نسخ احکام و حدود شرائع قبل که در حال حاضر قابل اجراء نيست:

#اسم حكمنسخهانگلیسی
#
۱
اسم حكم
محو کتب
نسخه
pdfdocx
انگلیسی
انگلیسی
#
۲
اسم حكم
حرمت پوشیدن حریر
نسخه
pdfdocx
انگلیسی
انگلیسی
#
۳
اسم حكم
حرمت استعمال ظروف طلا و نقره
نسخه
pdfdocx
انگلیسی
انگلیسی
#
۴
اسم حكم
محدودیّت سفر
نسخه
pdfdocx
انگلیسی
انگلیسی
#
۵
اسم حكم
تقدیم هدایای لا عدل له
نسخه
pdfdocx
انگلیسی
انگلیسی
#
۶
اسم حكم
حرمت سؤال از شارع امر
نسخه
pdfdocx
انگلیسی
انگلیسی
#
۷
اسم حكم
حرمت ازدواج مجدّد با زوجه مطلّقه قبلی
نسخه
pdfdocx
انگلیسی
انگلیسی
#
۸
اسم حكم
جریمه محزون ساختن همسایه
نسخه
pdfdocx
انگلیسی
انگلیسی
#
۹
اسم حكم
حرمت موسیقی
نسخه
pdfdocx
انگلیسی
انگلیسی
#
۱۰
اسم حكم
محدودیت در طرز لباس پوشیدن و لحی
نسخه
pdfdocx
انگلیسی
انگلیسی
#
۱۱
اسم حكم
عدم طهارت اشیاء و ملل مختلفه
نسخه
pdfdocx
انگلیسی
انگلیسی
#
۱۲
اسم حكم
عدم طهارت ماء نطفه
نسخه
pdfdocx
انگلیسی
انگلیسی
#
۱۳
اسم حكم
عدم طهارت اشیاء معیّنه برای سجود آنها
نسخه
pdfdocx
انگلیسی
انگلیسی
#
۱۴
اسم حكم
حكم جهاد
نسخه
pdfdocx
انگلیسی
انگلیسی
#
۱۵
اسم حكم
حکم ربا
نسخه
pdfdocx
انگلیسی
انگلیسی
OV