۱. در ارض اقدس پیش از سفر به غرب (۱۹۱۰ـ۱۹۰۴)
۲. درسفر مصر (۱۹۱۱ -۱۹۱۰)
۳. قسمت اول در سفربه اروپا
۴. بریتانیای کبیر (١٩١١)
۵. در سفر اوّل به اروپا فرانسه (۱۹۱۱)
۶. در بازگشت موقت به مصر (۱۹۱۲-۱۹۱۱)
۷. در سفر به آمریکا: ایالات متحده ١٩١٢
۸. در سفر به آمریکا: کانادا (۱۹۱۲)
۹. در سفر به آمریکا: بازگشت به ایالات متحده (١٩١٢)
۱۰. در سفر دوّم به اروپا: جزایر بریتانیا (۱۹۱۳–۱۹۱۲)
۱۱. در سفر دوم به اروپا : اروپای قاره ای (۱۹۱۳)
۱۲. در بازگشت به مصر(۱۹۱۳)
۱۳. درعرض اقدس پس از سفر به غرب (۱۹۲۱–۱۹۱۳)

۱. در ارض اقدس پیش از سفر به غرب (۱۹۱۰ـ۱۹۰۴)

#عنوان
#
۱
عنوان
مورخ سال ۱۹۰۴ تا ۱۹۰۶ بر سار نهار در عکا (دوازده گفتگو) : درباره پاسخ به برخی سؤاالت
#
عنوان
− ۱− انبیا ی الهی بر چند قسمند
#
عنوان
– ۲ – اخبارات انبیا
#
عنوان
– ۳ – مقصد از تکلّم بجمیع لغات
#
عنوان
– ٤ – کلمهٴ هوالله
#
عنوان
– ۵ – حکمت صیام
#
عنوان
–۶ – اعراض از مظاهر الهی
#
عنوان
–۷ – مقصود از سرّ
#
عنوان
– ۸ – آکل و مأکول
#
عنوان
–۹ – طاهره و وقوعات بدشت
#
عنوان
– ۱۰ – شیخ احمد احسائی و سیّد کاظم رشتی
#
عنوان
–۱۱ – اظهار امر حضرت بهاءالله
#
عنوان
– ۱۲ – مقایسه بین حضرت مسیح و جمال مبارک

۲. درسفر مصر (۱۹۱۱ -۱۹۱۰)

#عنوان
#
۱
عنوان
مورخ ماه آگوسات یا سپتامبر ۱۹۱۰ در پورت سعید : درباره موهبتی که نصیب ایران و ایرانیان شده
#
۲
عنوان
مورخ ماه جولای ۱۹۱۱ در رمله اسکندریه خطاب به کنگره عظیم بین المللی در دارالفنون لندن : درباره تأثیرات محبت و مضرّات عداوت

۳. قسمت اول در سفربه اروپا

#عنوان
#
۱
عنوان
مورخ ٢٧ آگوست ١٩١١ در تونون (به سويسرا): درباره غفلت و دوری خلق از حق

۴. بریتانیای کبیر (١٩١١)

#عنوان
#
۱
عنوان
مورخ ٨ سپتامبر ١٩١١ در منزل مسس بکتام در لندن: درباره سرور ظاهری و حقیقی
#
۲
عنوان
مورخ ۸ یا ۱۴ سپتامبر١٩١١ در جمعیت اتحاد در منزل مس روزنبرگ در لندن : درباره علل تجدید ادیان
#
۳
عنوان
مورخ ٩ یا ۱۰ سپتامبر١٩١١ در کليسيای سيتی تمپل لندن: درباره عظمت این یوم بدیع
#
۴
عنوان
مورخ ۱۲یا ۱۳ سپتامبر١٩١١ در جمعیت احباء در منزل مسس کراپر در لندن: در بارهٔ مذمّت خود پسندی و تلاش برای وحدت
#
۵
عنوان
مورخ ١٣ سپتامبر ١٩١١ در منزل مسس کراپر در لندن : درباره آرزوی تأسایس اتحاد بین ملل
#
۶
عنوان
مورخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۱۱ در لندن خطاب به مدیر روزنامه رئیس فراماسون وتیاسوفی : درباره اساس تعالیم الهی که وحدت بشر است
#
۷
عنوان
مورخ ۱۶یا ۱۷ سپتامبر ١٩١١ در کليسيای سنت جان وست منستر در لندن: دربارهٔ عدم توانایی ادراک خداوند و نیاز به مظاهر ظهور
#
۸
عنوان
مورخ ۳۰ سپتامبر یا ۳ اکتوبر ١٩١١ در مجمع تیاسفی ها یا مجمع بهائيان درمرکزتیاسفی ها در لندن: درباره لزوم تجدید ادیان و تشریح برخی تعالیم دیانت بهایی
#
۹
عنوان
مورخ ماه سپتامبر ۱۹۱۱ در کلیساای سانت جورد در لندن [مندرد در روزنامه ها] : درباره ادم توانایی ادراک خداوند

۵. در سفر اوّل به اروپا فرانسه (۱۹۱۱)

#عنوان
#
۱
عنوان
مورخ ۱۵اکتبر ۱۹۱۱ در منزل مس ساندرسن [ روحیه خانم] در پاریس : درباره احتیاج به نفثات روح القدس
#
۲
عنوان
مورخ ١٥ اکتبر١٩١١ در منزل مبارک در پاريس : درباره لزوم تجدید ادیان و نیاز به تعالیم جدید
#
۳
عنوان
مورخ ٢٠ اکتوبر ١٩١١ در منزل مسترو مسیس دريفوس در پاريس: درباره عدم توانایی ادراک خداوند
#
۴
عنوان
مورخ ٢١ اکتوبر ١٩١١ در اجتماع دويست نفر از احباب وسایرین، در منزل مسيو اسکات در پاريس: دربارهٔ لزوم تمسک به دین حقیقی برای ایجاد اتحاد
#
۵
عنوان
مورخ ٢٣ یا ۲۶ اکتوبر ١٩١١ در منزل مبارک در پاريس: در بارهٔ فضیلت علم
#
۶
عنوان
مورخ ٢٤ اکتوبر١٩١١ در پاريس: درباره محبت به عموم بشر
#
۷
عنوان
مورخ ۲۴ اکتبر۱۹۱۱ در منزل مستر و مسس دریفوس در پاریس : درباره لزوم توأمان بودن مدنیت جسمانی و روحانی
#
۸
عنوان
مورخ ۲۶ یا ۲۷ اکتوبر ١٩١١ در منزل مبارک پاريس: درباره حجبات مانعه از دیدن شمس حقیقت وتأویل برخی عبارات کتاب مقدس
#
۹
عنوان
مورخ ۲۷ اکتوبر ۱۹۱۱ در منزل مستر دريفوس در پاريس: درباره ترک تعصبات دینی و اثبات حقانیت اسلام
#
۱۰
عنوان
مورخ ٢٨ اکتوبر ١٩١١ در منزل مبارک پاريس: درباره مضرّات جنگ و فواید صلح و اتحاد
#
۱۱
عنوان
مورخ ۲۹ یا ۳۱ اکتوبر ١٩١١ در منزل مبارک یا منزل همشيره مستر دريفوس در پاريس: در بارهٔ عدم توانایی ادراک خداوند و نیاز به مظاهر ظهور
#
۱۲
عنوان
مورخ ٣١ اکتوبر ١٩١١ در منزل مبارک در پاريس: درباره طرقی مادی و روحانی
#
۱۳
عنوان
مورخ ١ نوامبر ١٩١١ در پاريس: درباره طبیعت پست و متعالی انسان
#
۱۴
عنوان
مورخ ٢ نوامبر ١٩١١ در پاريس: در باره حیات روحانی وجسمانی انسان و نیاز به تربیت الهی برای وصول به حیات حقیقی
#
۱۵
عنوان
مورخ ٣ نوامبر١٩١١ در منزل مستر و مسیس دریفوس در پاریس: درباره لزوم اجرای تعالیم و تطابق قول وعمل
#
۱۶
عنوان
مورخ ٤ نوامبر١٩١١ در منزل مبارک در پاریس: درباره مجالس روحانیه الهیه و ثمرات آن
#
۱۷
عنوان
مورخ ٥ نوامبر ١٩١١ در منزل مبارک در پاريس: در باره دو نوع نور
#
۱۸
عنوان
مورخ ٦ نوامبر ١٩١١ در منزل مبارک در پاريس: درباره آرزوی روشن شدن غرب به نور روحانیت
#
۱۹
عنوان
مورخ ٧ نوامبر ١٩١١ در منزل مبارک در پاريس: درباره مصائب حضرت بهاءاللّه
#
۲۰
عنوان
مورخ ٨ نوامبر ١٩١١ در منزل مبارک در پاريس: درباره لزوم تطابق قول وعمل
#
۲۱
عنوان
مورخ ٨ یا ٩ نوامبر ١٩١١ در منزل مبارک در پاريس: درباره تأویل تعمید به آب و آتش و بیان ثمرات محبت اللّه
#
۲۲
عنوان
مورخ ٩ نوامبر ١٩١١ در مجلس اليانس اسپرتيوايست (روحانيون) در پاريس: درباره روح ایمانی و احساسات روحانی
#
۲۳
عنوان
مورخ ١٠ نوامبر ١٩١١ در منزل مبارک در پاریس: درباره تعلیم تحری حقیقت
#
۲۴
عنوان
مورخ ۱۰ نوامبر١٩١١ در منزل جناب مسترو میسیس دريفوس: درباره ترقی و بقای روح
#
۲۵
عنوان
مورخ ١١ نوامبر ١٩١١ در منزل مبارک در پاریس : درباره تعلیم وحدت عالم انسانی
#
۲۶
عنوان
مورخ ١٢ نوامبر ١٩١١ در منزل مبارک در پاريس: درباره تعلیم تطابق علم و دین
#
۲۷
عنوان
مورخ ١٣ نوامبر ١٩١١ در منزل مبارک در پاریس: درباره تعلیم ترک تعصبات
#
۲۸
عنوان
مورخ ١٤ نوامبر ١٩١١ در منزل مبارک در پاریس : درباره تعلیم تساوی حقوق رجال و نساء
#
۲۹
عنوان
مورخ ١٥ نوامبر ١٩١١در منزل مبارک در پاريس: دربارهٔ ادعیه و آمال روحانی هیکل مبارک برای احبا به جهت عمل به تعالیم
#
۳۰
عنوان
مورخ ۱۶ یا ۱۷ نوامبر ١٩١١ در منزل مبارک در پاریس: درباره سه مقام انسان
#
۳۱
عنوان
مورخ ١٦ نوامبر ١٩١١ در منزل مبارک در پاریس: درباره تعلیم تعدیل معیشت اقتصادی
#
۳۲
عنوان
مورخ ۱۷ نوامبر ١٩١١ در منزل مسترو میسیس دريفوس در پاریس: درباره تعلیم عدم مداخله دین در سیاست و برقراری عدالت
#
۳۳
عنوان
مورخ ١٨ نوامبر ١٩١١ در منزل مبارک در پاريس: درباره تعلیم احتیاج به نفثات روح القدس
#
۳۴
عنوان
مورخ ١٨ یا ١٩ نوامبر١٩١١ در منزل مبارک در پاریس : درباره لزوم تلاش برای اصلاح عالم و امم
#
۳۵
عنوان
مورخ ١٩ یا ۲۰ نوامبر ١٩١١ در منزل مبارک در پاریس : درباره مفتریات اعداء و غلبه امراللّه
#
۳۶
عنوان
مورخ ٢٠ یا ۲۱ نوامبر ١٩١١ در منزل مبارک در پاریس: درباره سرور و ترقی حقیقی که منوط به روحانیت است
#
۳۷
عنوان
مورخ ٢١ یا ٢٢ نوامبر ١٩١١ در منزل مبارک در پاریس: درباره دو احساس غم و سرور
#
۳۸
عنوان
مورخ ٢٢ یا ٢٣ نوامبر١٩١١ در منزل مبارک در پاریس: درباره احساسات و کملات روحانی مختص انسان
#
۳۹
عنوان
مورخ ٢٣ نوامبر١٩١١ خطاب به جناب آقا میرزا اسداللّه و برخی احبای دیگر در منزل مبارک در پاریس: درباره احاطه و غلبه امراللّه
#
۴۰
عنوان
مورخ ٢٣ یا ٢۴ نوامبر ١٩١١ در منزل مبارک در پا ریس: درباره ترک تصبات نژادی به واسطه کسب احساسات روحانی
#
۴۱
عنوان
مورخ ٢٤ یا ۲۵ نوامبر ١٩١١ در منزل مبارک در پا ریس: درباره محزون نشدن ازآزارمعاندین و قلّت تعداد مؤمنین
#
۴۲
عنوان
مورخ ٢٥ یا ۲۶ نوامبر ١٩١١ در کلیسای نوای دیلام در پاریس: درباره خدمت مظاهر ظهور به حقیقت و اتحاد نوع بشر
#
۴۳
عنوان
مورخ ۲۶ نوامبر١٩١١ در منزل مادام کاسته در پاریس: درباره تعلیم تأسیس صلح عمومی و تشکیل محکمه کبرای بین المللی
#
۴۴
عنوان
مورخ ٢٧ نوامبر ١٩١١ در منزل مسیو اسکات در پاریس: درباره خصوصیات و تأثیرات مجالس روحانی
#
۴۵
عنوان
مورخ ٢٧ نوامبر ١٩١١ در منزل مسیو اسکات در پاریس: درباره پرواز انسان به واسطه کسب کمالات وعمل به تعلیم
#
۴۶
عنوان
مورخ ۲۷ نوامبر ١٩١١ در منزل مبارک در پاریس: دربارهٔ استفاده از عقل وعلم و ترک تقالید و خرافات دینی
#
۴۷
عنوان
مورخ ٢٨ نوامبر ١٩١١ در منزل مبارک در پاریس: دربارهٔ عمل به تعالیم واطمینان به غلبه امر عظیم الهی
#
۴۸
عنوان
مورخ ٢٩ نوامبر ١٩١١ در منزل مبارک در پاریس: دربارهٔ تعلیم وحدت لسان
#
۴۹
عنوان
مورخ ٣٠ نوامبر ١٩١١ در منزل مبارک در پاریس: درباره تعلیم وحدت اساس ادیان
#
۵۰
عنوان
مورخ ١ دسامبر ١٩١١ در ملاقات آخر در منزل مستر و مسیس دریفوس در پاریس: درباره بشارت به مستقبل نورانی پاریس و توصیه به توجه به مرکز میثاق و عمل به تعالیم
#
۵۱
عنوان
مورخ ٦ دسامبر١٩١١ در مجمع تیاسوفی ها در بندر مارسای: دربارهٔ فضایلت حکمت در انسان و نیاز به انضمام دین به علم و هماهنگی آنها
#
۵۲
عنوان
مورخ ماه اکتبر یا نوامبر١٩١١ در پاریس: درباره لزوم تجدید ادیان و نیاز به تعالیم جدید

۶. در بازگشت موقت به مصر (۱۹۱۲-۱۹۱۱)

#عنوان
#
۱
عنوان
مورخ ۴ مارچ ۱۹۱۲ در هتل ويکتوريا در رمله اسکندریه: درباره حضرت زردشت و ترقیات پارسیان در ظل تعالیم جدید
#
۲
عنوان
مورخ ۶ مارچ ۱۹۱۲ در هتل ویکتوریا دررمله اسکندریه: درباره کیفیت ظهور مظاهر مقدسه در ادوار مختلفه
#
۳
عنوان
مورخ ۲۰ مارچ ۱۹۱۲ در هتل ویکتوریا در رمله اسکنادریه: درباره اهمیت نوروز و اعیاد دینی و مبادرت به اقدامات خیریه در آن ایام

۷. در سفر به آمریکا: ایالات متحده ١٩١٢

#عنوان
#
۱
عنوان
مورخ ۲۷ مارس١٩١٢ در کشتی سدریک در نزدیکی ناپل در راه سفر به آمریکا: درباره مراتب کمال و تشریح برخی تعالیم دیانت بهایی
#
۲
عنوان
مورخ ١١ یا ۱۲آپريل ١٩١٢ در استودیو یا منزل مستر و مسس فيليپز در نيويورک: درباره لزوم عمل به تعالیم و تمسک به اتحاد
#
۳
عنوان
مورخ ١٢ یا ۱۳ آپريل ١٩١٢ مستر و مسس مارجوری مورتن نيويورک: درباره ظهور بهار روحانی و عظمت این یوم
#
۴
عنوان
مورخ ١٣ یا ۱۵آپريل ١٩١٢ در منزل مستر منتفرد ميلزدر نیویورک: درباره تفوّق انسان بر طبیعت
#
۵
عنوان
مورخ ١٤آپريل ١٩١٢ در جمعیت اتحاد انجمن افکار جدید[ یا مترقی] درتالار کارنگی هال در نيويورک: درباره لزوم تمسک به محبت و اتحاد
#
۶
عنوان
مورخ ١٤آپريل ١٩١٢ در کليسای اسنشن در نیویورک: درباره لزوم توأمان بودن مدنیت جسمانی و روحانی
#
۷
عنوان
مورخ ١٥ آپريل ١٩١٢ در هتل (رانسونيا) در نيويورک خطاب به (بی شاب) کليسا: درباره لزوم توأمان بودن مدنیت جسما نی و روحانی
#
۸
عنوان
مورخ ١٦آپريل ١٩١٢ در جمعیت احبای نیوجرسی در هتل آنسونیا یا منزل مستر و مسس داج در نيويورک: درباره احتیاج به قوای الهی برای ایجاد اتحاد
#
۹
عنوان
مورخ ٢٠ آپريل ١٩١٢ در کنگر ه ارتباط شرق وغرب درتالار کتابخانه ملّی در واشنگتن: درباره لزوم تعاون و ارتباط در بین اقوام و ملل شرق و غرب
#
۱۰
عنوان
مورخ ٢١ آپريل ١٩١٢ در کليسای يونيورساليست در واشنگتن: درباره لزوم ترک تقالید و تحری حقیقت به جهت حصول اتحاد
#
۱۱
عنوان
مورخ ٢٣ آپريل ١٩١٢ در هوارد يونيورسيتی در(دارالفنون سياهان) در واشنگتن: درباره ترک تعصب نژادی
#
۱۲
عنوان
مورخ ٢٣ آپريل ١٩١٢ در منزل علی قلی خان نبيل الدّوله در واشنگتن: درباره تساوی حقوق رجال و نساء و اهمیت اهتمام نساء در تأسیس صلح عمومی
#
۱۳
عنوان
مورخ ٢٥ آپريل ١٩١٢ در مهمانی در منزل ضیاء پاشا [سفیر سابق عثمانی] در واشنگتن: درباره وحدت اساس ادیان و وحدت عالم انسانی
#
۱۴
عنوان
مورخ ٢٦ آپريل ١٩١٢ در کليسای موحّدين [آل سُلز] در واشنگتن: درباره عدم توانایی ادراک خداوند و نیاز به مظاهر ظرور
#
۱۵
عنوان
مورخ ۳۰ آپريل ١٩١٢ در منزل مبارک شيکاگو: درباره برخی تعالیم دیانت بهایی
#
۱۶
عنوان
مورخ ٥ می ١٩١٢درجمعیت اطفال در هتل مبارک [پالزا] درشیکاگو: درباره اهمیت خدمت و محبت و اتحاد
#
۱۷
عنوان
مورخ ١٢می ١٩١٢ در انجمن صالح بین ملل کليسای گريس متوديک در نیویورک: درباره ترک جمیع تعصبات و تلاش برای وحدت عالم انسانی
#
۱۸
عنوان
مورخ ۲۲می ۱۹۱۲درکنفرانس موحّدين در معبد ترمونت در بستن: درباره لزوم تجدید ادیان و ترک تقالید دینی
#
۱۹
عنوان
مورخ ٢٣ می ١٩١٢دردر دارالفنون کلارک در ووستر: درباره فضیلت علم ولزوم استفاده از آن به جهت اتحاد عالم
#
۲۰
عنوان
مورخ ٢٣ می ١٩١٢در منزل مستر و مسس برید در کمبریج: درباره ملازمت علوم مادیه و الهیه و تذکار مبعث حضرت اعلی
#
۲۱
عنوان
مورخ ٢٤ می ١٩١٢ در کنگره انجمن آزاد ی ادیان در فورد هال در بوستون : درباره اینکه دین باید سبب الفت محبت گردد و تشریح برخی دیگر از تعالیم دیانت بهایی
#
۲۲
عنوان
مورخ ٢٦ می ١٩١٢ در کليسای مونت موريس درنيويورک: درباره شرایط قربیت الهیه و لزوم ایجاد استعداد برای کسب تأییدات
#
۲۳
عنوان
مورخ ٢٦ می ١٩١٢ در کليسای مونت موريس1 درنيويورک: درباره شرایط قربیت الهیه و لزوم ایجاد استعداد برای کسب تأییدات2
#
۲۴
عنوان
مورخ ٢٩ یا۳۰ می ١٩١٢ در جمعیت تیاسوفیها1 در مرکز انجمن تیاسوفی ها در نیویورک:درباره احتیاج به قوای الهی برای تأسیس صالح عمومی و وحدت عالم انسانی2
#
۲۵
عنوان
مورخ ۳ جون ۱۹۱۲ در منزل مستر شو در ییلاق میلفورد در نیویورک: درباره تأویل مائده آسمانی و پاسخ به برخی سؤالات
#
۲۶
عنوان
مورخ ٦ جون ١٩١٢ در منزل مسس نيوتن و مسس ريورز دربروکلين: درباره خصوصیات محافل محبت
#
۲۷
عنوان
مورخ ۸ یا ۹ جون ۱۹۱۲ د رکلیسای موحدین در فیلادلفیا: درباره عدم توانایی ادراک خداوند و نیاز به مظاهر ظهور و تشریح برخی تعالیم دیانت بهایی
#
۲۸
عنوان
مورخ ٨ یا ۹ جون ١٩١٢ در کلیسای با پتیست در فیلادلفیا: درباره تفوّق انسان بر طبیعت و نیازبه تربیت روحانی و تشریح برخی تعالیم دیانت بهایی
#
۲۹
عنوان
مورخ ۱۶یا ۱۸ جون ۱۹۱۲ در مجمع عمومی در(ریورسا ید درایو) نیویورک: درباره احتیاج عالم انسانی به نفثات روح القدس و لزوم تربیت روحانی
#
۳۰
عنوان
مورخ ١٧ جون ١٩١٢ در منزل مستر و مسس مکنات در بروکلین: درباره مژده تحقق وعود الهیه
#
۳۱
عنوان
مورخ ٣ جولای ١٩١٢ در منزل مبارک در نيويورک : درباره دلایل احتجاب ناس ازمظاهرظهور و تأویل برخی عبارات کتب مقدسه
#
۳۲
عنوان
مورخ ٥ جولای ١٩١٢ در منزل مبارک در نیویورک: درباره تحقق بشارات کتب مقدسه به ظهورموعود و غلبه امر بر سطوت ظاهری سلاطین
#
۳۳
عنوان
مورخ۵ یا ۶ جوالی ١٩١٢ در منزل مبارک درنیویورک: درباره شرایط لازمه برای کسب حیات ابدی ملکوتی
#
۳۴
عنوان
مورخ ٨ جولای ١٩١٢ در نیویورک: درباره حیات جسمانی و روحانی
#
۳۵
عنوان
مورخ ۱۲ جولای ۱۹۱۲ در منزل مسسس نیوتن و مسس ریورز در بروکلین: درباره لزوم توأمان بودن مدنیت جسمانی و روحانی
#
۳۶
عنوان
مورخ ۲۴جولای۱۹۱۲ در انجمن تیاسوفی ها در بوستون: در باره بقای روح
#
۳۷
عنوان
مورخ ۳۱ جولای ۱۹۱۲ در منزل مستر و مسس پارسنز در دوبلین: درباره احساسات روحانی و تأثیرات انبیا در پرورش این احساسات
#
۳۸
عنوان
مورخ۲ آگوست ۱۹۱۲ در منزل مستر و مسس پارسنز در دوبلین: درباره وحدت عالم انسانی
#
۳۹
عنوان
مورخ ٤اگست ١٩١٢در منزل مستر ومسيس پارسنز در دوبلین: درباره حیات روحانی ملکوتی
#
۴۰
عنوان
مورخ ٧ اگست ١٩١٢ در منزل مستر و مسس پارسنز در دوبلین: درباره بقای روح
#
۴۱
عنوان
مورخ ١١ اگست ١٩١٢ در کليسای موحّدين در دوبلين: درباره لزوم تربیت روحانی و تشریح برخی تعالیم دیانت بهایی

۸. در سفر به آمریکا: کانادا (۱۹۱۲)

#عنوان
#
۱
عنوان
مورخ اوّل سپتامبر ١٩١٢ در کليسای موحّدين مونترال:1 درباره برخی تعالیم دیانت بهایی2
#
۲
عنوان
مورخ ٢ سپتامبر ١٩١٢ در منزل مستر و مسيس ماکسول1 درمونترال: درباره نقایص عالم طبیعت و لزوم تربیت روحانی2

۹. در سفر به آمریکا: بازگشت به ایالات متحده (١٩١٢)

#عنوان
#
۱
عنوان
مورخ ١٥ سپتامبر ١٩١٢ در انجمن بهائیان در کنوشه:1 درباره طلوع امراللّه ازشرق به غرب به واسطه استقامت و جانفشانی احباب2
#
۲
عنوان
مورخ ١٨ سپتامبر ١٩١٢ درکنيسهٔ يهوديان مينياپوليس: درباره ترک جمیع تعصبات
#
۳
عنوان
مورخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۱۲در راه سانفرانسیسکو خطاب به مسس پارسنز ساکن دوبلین: درباره برخی اصول تعدیل معیشت اقتصادی
#
۴
عنوان
مورخ ٦ اکتبر ١٩١٢ در کلیسای موحّدین در سانفرانسیسکو: درباره لزوم محبت و اتحاد در عالم وجود و مابین بشر
#
۵
عنوان
مورخ ٨ اکتبر ١٩١٢ در دانشگاه لیلاند استانفرد در پالوآلتو: درباره فضیلت علم و تفّوق انسان بر طبیعت
#
۶
عنوان
مورخ ٨ اکتبر ١٩١٢در کليسای موحّدين پالوآلتو: درباره عدم توانایی ادراک خداوند و نیاز به مظاهر ظهور
#
۷
عنوان
مورخ ۷ یا ٩ اکتبر ١٩١٢ در انجمن رجال جوان مسیحی ژاپنی در کلیسای ژاپنی ها در سانفرانسیسکو یا اوکلند: درباره اینکه دین باید سبب الفت و محبت گردد نه تعصب وعداوت
#
۸
عنوان
مورخ ١٠اکتبر ١٩١٢ در کلوب طبیعیّون یا مجمع عمومی در سانفرانسیسکو: درباره تفّوق انسان بر طبیعت و بیان فلسفه شرق و غرب
#
۹
عنوان
مورخ ۱۲ اکتبر ۱۹۱۲ در کنیسه اسرائیلیان [معبد امانوئل] در سانفرانسیساکو: درباره وحدت اساس ادیان و نقش دین و تعالیم الهی در سعادت بشر
#
۱۰
عنوان
مورخ ٣ نوامبر ١٩١٢ در يکی از جرائد شيکاگو خطاب به عالم انسانی: درباره علل تجدید ادیان و بشارت به ظهور وحدت عالم انسانی
#
۱۱
عنوان
مورخ٤ نوامبر ١٩١٢ در گراند هتل در سینسیناتی یا بین شیکا گو و واشانگتن: درباره تفّوق انسان بر طبیعت
#
۱۲
عنوان
مورخ ٣٠ نوامبر ١٩١٢ در منزل مستر ومسيس امری در نيويورک : درباره قدردانی از خدمات احبا و بیان فضیلت هدایای روحانی
#
۱۳
عنوان
مورخ ۲یا۳ دسامبر ١٩١٢ در منزل مستر و مسیس کنی در نيويورک: درباره توصیه به اتصاف به کمالات بهایی و فضایل عالم انسانی
#
۱۴
عنوان
مورخ ٣ دسامبر ۱۹۱۲ در منزل دکتر و مسیس کروگ در نيويورک: درباره توصیه به نشر نفحات اللّه با توکل بر تأییدات الهیه
#
۱۵
عنوان
مورخ ٤ دسامبر ١٩١٢ در انجمن تیاسوفی ها در نيويورک: درباره وجود روح و لزوم تربیت روحانی توسط مظاهر ظهور در هر دوره
#
۱۶
عنوان
مورخ ٥ دسامبر ١٩١٢ در روز عزیمت در کشتی سلتيک در بندر نيويورک: درباره توصیه به محبت و اتحاد و عمل به تعالیم الهی

۱۰. در سفر دوّم به اروپا: جزایر بریتانیا (۱۹۱۳–۱۹۱۲)

#عنوان
#
۱
عنوان
٢١ دسامبر ١٩١٢ در منزل ليدی بلامفيلد در لندن: درباره تأویل برخی ابارات کتاب مقدس
#
۲
عنوان
مورخ ٢٤ دسامبر ١٩١٢ در منزل ليدی بلامفيلد لندن: درباره اهمیت تربیت روحانی در کنار تربیت جسمانی و لزوم تطابق قول و علم
#
۳
عنوان
مورخ ۳۰ دسامبر۱۹۱۲ یا ۱۹۱۳در کلیسای کلبگ زوی هوکس در لندن: درباره لزوم محبت در عالم وجود و تشریح برخی تعالیم دیانت بهایی
#
۴
عنوان
مورخ ۷ ژانویه ۱۹۱۳ در مجلس اسپرانتيستهای ادينبورگ: درباره تمسک به وسایل ایجاد اتحاد و اهمیت لسان عمومی
#
۵
عنوان
مورخ ۹ ژانویه ۱۹۱۳ در انجمن تیاسوفی ها درادینبورگ: درباره بقای روح ووحدت اساس ادیان

۱۱. در سفر دوم به اروپا : اروپای قاره ای (۱۹۱۳)

#عنوان
#
۱
عنوان
١٣ فوريه ١٩١١ یا ۱۹۱۳ در مجلس اسپرانتيستهای در مدرن هتل در پاريس: درباره اهمیت لسان عمومی
#
۲
عنوان
مورخ١٤ فوريه ١٩١٣ در مجلس تياسوفيها در پاريس: درباره حی بودن همه کائنات و وصول انسان به زندگی ابدی با استفاضه از قوه روح القدس
#
۳
عنوان
مورخ ١٧ فوريه۱۹۱۳ در جمع اساقفها و پروفسور های مشهور در منزل اسقف مینه در پاریس: درباره پاسخ به برخی سؤالات
#
۴
عنوان
مورخ ١٣مارچ ١٩١٣ خطاب به مستر و مسس مورز در منزل مبارک در پاریس: درباره پاسخ به برخی سؤالات
#
۵
عنوان
مورخ ١٥ آپريل ١٩١٣ در تالار موزه ملّی در بوداپست: درباره وحدت اساس ادیان و تشریح برخی تعالیم دیانت بها یی
#
۶
عنوان
مورخ ٢٤ می ١٩١٣ در منزل مستر و مسس دریفوس در پاریس: درباره مبعث حضرت اعلی و بشارت به ظهور حضرت بهاءاللّه و تشریح علم ذاتی مظاهر ظهور

۱۲. در بازگشت به مصر(۱۹۱۳)

#عنوان
#
۱
عنوان
مورخ ١٩ جون ١٩١٣ در خيمهٔ مسافرين در پورت سعيد: درباره عظمت امرحضرت بهاءاللّه و تفصیل تشرف میرزا حسن عمو به حضور مبارک
#
۲
عنوان
مورخ ٢٧ جون ١٩١٣ در پورت سعید : درباره خصوصایات و تأثیرات عظیمه مجالس روحانی

۱۳. درعرض اقدس پس از سفر به غرب (۱۹۲۱–۱۹۱۳)

#عنوان
#
۱
عنوان
مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۱۳ در عکا: درباره بدایع وقوعات در سفر به غرب
#
۲
عنوان
مورخ ۲۳ دسامبر ۱۹۱۳ در حیفا: درباره ترقیات امر مبارک و مستقبل پر شکوه ایران
#
۳
عنوان
مورخ ۲۳ دسامبر ۱۹۱۳ در حیفا: درباره بدایع وقوعات در سفر به غرب و تأثیرات آن
#
۴
عنوان
مورخ ۳۱ آگوست ۱۹۱۴ در مقام اعلی در حیفا: درباره مذمّت خودپسندی
#
۵
عنوان
مورخ سال ۱۹۱۴ در ارض اقدس : درباره مضرّات جنگ جهانی و تأثیرات قوه محبت اللّه
#
۶
عنوان
مورخ سال ۱۹۱۴ در ارض اقدس: درباره مضرّات جنگ جهانی و نیاز به تشکیل محکمه کبرای بین المللی
#
۷
عنوان
مورخ سال ۱۹۱۴تا ۱۹۱۸ در ارض اقدس [صاوت سلام عام]: درباره انذار حضرت بهاءالله به وقوع جنگ جهانی و دعوت عالم به صلح عمومی
#
۸
عنوان
مورخ سال ۱۹۱۹تا ۱۹۲۰ در ارض اقدس خطاب به اعضای محفل اجرائیه کنگره صلح عمومی: درباره مذمّت خودپسندی و اهتمام برای اجرای تعالیم الهی که به نفع عموم بشر است
#
۹
عنوان
مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۱۹ در ارض اقادس خطاب به جمعیت لاهه برای اجرای صاالح عمومی][لوح اول لاهه] : درباره مقتضیات صلح عمومی و تشریح برخی تعالیم دیانت بهایی
#
۱۰
عنوان
مورخ ۱ جوالی ۱۹۲۰ در ارض اقدس خطاب به جمعیت لاهه برای اجرای صلح عمومی [ لوح دوم لاهه]: درباره فواید صلح و مضرّات جنگ
#
۱۱
عنوان
مورخ سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۲۱ در ارض اقدس خطااب به مدیروقارئین مجلّه شرقی لندن: درباره فراموش شدن مدنیت الهی که موجب شیوع جنگ و اختلافات گردیده است
#
۱۲
عنوان
مورخ سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۲۱ در ارض اقدس خطاب به جناب سلام ساکن چین: درباره لزوم مربی برای تربیت انسانی و روحانی و نقش مظاهر ظهور درایجاد مدنیت مادی و معنوی
#
۱۳
عنوان
مورخ سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۲۱ در ارض اقدس خطاب به قارئین جریده واهان لندن: درباره شمس حقیقت که موج تربیت روحانی نفوس است
#
۱۴
عنوان
مورخ ماه می ۱۹۲۱در ارض اقدس خطاب به مستر دان زیدگز ساکن هلند: درباره وجود الوهیت و عدم توانایی ادراک ذات او
#
۱۵
عنوان
مورخ ۲۱ سپتامبر۱۹۲۱ در حیفا خطاب به دکتر فورل [یا فورال] ساکن سوئیس: درباره وجود الوهیت و مراتب مختلف روح و قوای روح انسانی
OV