منتخباتی از مکاتيب حضرت عبدالبهاء جلد ششم

منتخباتی از مکاتيب حضرت عبدالبهاء جلد ششم

#عنوانمنابع
#
١
عنوان
هو الابهی - يا ايّها المسجون فی سبيل اللّه آنچه مرقوم نموده بوديد قرائت گرديد.
منابع
#
٢
عنوان
… باری اليوم اعظم امور تبليغ امر اللّه است و نشر نفحات اللّه و اين به بيانست و جوهر تبيان.
منابع
#
٣
عنوان
… قرآن بيست و شش سال در نزد کتّاب وحی محصور بود. در…
منابع
#
٤
عنوان
هو الابهی - يا من کشف عنه الغطاء و ازداد يقينا فاشکر…
منابع
#
٥
عنوان
هو اللّه - ای ثابت بر پيمان نامه ٢٧ اگست ١٩٢٠ رسيد در جواب مجبور به اختصارم.
منابع
#
٦
عنوان
هو اللّه - ای سلاله حضرت ابراهيم جناب خطّاط خطّی مرقوم…
منابع
#
٧
عنوان
هو اللّه - ای ياران عزيز عبدالبهآء جناب محمود محمود…
منابع
#
٨
عنوان
هو الابهی - ای شمع روشن آنچه مرقوم نموده بوديد ملاحظه گرديد و آنچه مسطور بود مشهود شد.
منابع
#
٩
عنوان
هو الابهی - ايّها المخلصون ايّها المنجذبون ايّها المقرّبون…
منابع
#
١٠
عنوان
هو الابهی - ای مستشرق از شمس هدی هر رحمتی ممکن است…
منابع
#
١١
عنوان
اللّه ابهی - ای مظهر رحمت رحمت بر دو قسم است خاصّه و عامّه، روحانی جسمانی.
منابع
#
١٢
عنوان
هو الابهی - ای مؤمن باللّه حضرت موسی با لکنت لسان به…
منابع
#
١٣
عنوان
هو اللّه - ای مهتدی به نار هدی حضرت موسی از شجره سينا…
منابع
#
١٤
عنوان
هو اللّه - ای دو بنده حضرت مقصود الحمد للّه ربّ غفور…
منابع
#
١٥
عنوان
هو الابهی - ای آيت رحمت در قرآن حضرت رحمن يختصّ برحمته من يشاء می‌فرمايد.
منابع
#
١٦
عنوان
هو الابهی - ای احبّای الهی در کره زمين قبائل و شعوب و ملل و دول پرتمکين موجود و مشهود.
منابع
#
١٧
عنوان
هو اللّه - ای بنده پروردگار حضرت ربّ مختار جميع من…
منابع
#
١٨
عنوان
هو اللّه - ای ثابت بر پيمان نامه‌ات رسيد. آنچه آه و…
منابع
#
١٩
عنوان
… مواهب الهيّه بی‌پايانست ولی هدايت قياس به موهبت ديگر نگردد.
منابع
#
٢٠
عنوان
ای ضيآء پرتوی از هدايت کبری يافتی و رخ را منوّر ساختی، نرد محبّت باختی و مقصود خويش را شناختی.
منابع
#
٢١
عنوان
ای دو شمع افروخته محبّت اللّه الحمد للّه کشف سبحات…
منابع
#
٢٢
عنوان
هو الابهی - ای ثابت بر پيمان نامه مفصّل شما رسيد و…
منابع
#
٢٣
عنوان
هو - ای مشرق انوار محبّت اللّه اگرچه اين مصيبت وارده…
منابع
#
٢٤
عنوان
هو اللّه - ای اسير سبيل الهی و ای طير آشيان معنوی اگرچه…
منابع
#
٢٥
عنوان
هو اللّه - ای مؤمن ممتحن احوالاتی که مرقوم نموده بوديد…
منابع
#
٢٦
عنوان
ای بنده حقّ در حالتی که مصائب و بلا مانند امواج دريا…
منابع
#
٢٧
عنوان
هو الابهی - ٢٧- ای شمع روشن محفل احبّاء اللّه آثار…
منابع
#
٢٨
عنوان
ای فرع محمود شجره مبارکه نامه اخير را مضمون شهد و شير…
منابع
#
٢٩
عنوان
… بشارت قرب اتمام مشرق‌الأذکار و انتظام باغچه‌ها و عن‌قريب فوران فوّاره‌ها سبب سرور بی‌منتهی شد.
منابع
#
٣٠
عنوان
هو اللّه - ای جواد من مراد فؤاد هر هوشمند ازدياد تقرّب…
منابع
#
٣١
عنوان
هو اللّه - ای مظهر هدايت کبری اگر صد هزار زبان بگشائی…
منابع
#
٣٢
عنوان
هو اللّه - ای يار روحانی نامه ملاحظه گرديد و ناله و انابه مسموع شد.
منابع
#
٣٣
عنوان
… نامه‌ای از امة‌اللّه ايزابلّا گرونسکی رسيد. اصل و…
منابع
#
٣٤
عنوان
ای منجذب به نفحات اللّه نفحه مشکين که از خلد برين رياض…
منابع
#
٣٥
عنوان
هو اللّه - ايّها الفاضل الرّحمانی جناب ابتهاج مرقوم…
منابع
#
٣٦
عنوان
هو الابهی - يا من اشتعل من نار محبّة اللّه و هاجر من…
منابع
#
٣٧
عنوان
هو اللّه - ای ناشر نفحات اللّه می‌دانم در اين سفر در…
منابع
#
٣٨
عنوان
… در آيه مبارکه قرآن می‌فرمايد ام حسبتم ان تدخلوا الجنّة…
منابع
#
٣٩
عنوان
… ای ياران الهی عنايات و مواهب اسم اعظم نسيان نشود و الطاف و احسان حضرت يزدان فراموش نگردد.
منابع
#
٤٠
عنوان
هو اللّه - يا من تمسّک بذيل الالطاف مکاتيب آن جناب وارد و مضامين سبب افسردگی اين قلب حزين گرديد.
منابع
#
٤١
عنوان
هو اللّه - ای عزيز طالعی عجيب داری. فکر ما چنان بود…
منابع
#
٤٢
عنوان
هو اللّه - يا حبيبی قد وصلنی نميقتک الأخيرة النّاطقة…
منابع
#
٤٣
عنوان
هو الابهی - ای منجذب به نفحات اللّه جناب آقا ميرزا…
منابع
#
٤٤
عنوان
ای متوکّل علی الله جميع مسطورات آن جناب مطالعه گرديد و بر وقوعات اطّلاع حاصل شد.
منابع
#
٤٥
عنوان
هو الابهی - ای طالب رضای الهی حسن روی بندگان حقّ بعضی در مقام حسن است و برخی احسن.
منابع
#
٤٦
عنوان
… يا حبيبی انّ الاتقان فی کلّ مشروع من نتائج الايمان…
منابع
#
٤٧
عنوان
هو الابهی - ای قائم به خدمت روضه مقدّسه اين خدمت تاجيست…
منابع
#
٤٨
عنوان
هو الله - ای غلامحسين به نام غلام جمال مبارکی و به کام فائز به موهبت خداوند عالم.
منابع
#
٤٩
عنوان
اللّه ابهی - ای امة‌ اللّه دست به ذيل عنايت جمال ابهی زن و تشبّث به عروة الوثقی کن.
منابع
#
٥٠
عنوان
هو الابهی - يا من تمسّک بالعروة الوثقی بدان عروه وثقی…
منابع
#
٥١
عنوان
هو الله - ای امين الهی حضرت احديّت شما را سال‌ها به…
منابع
#
٥٢
عنوان
هو الابهی - ای پاک‌ جان اگرچه مدّتيست که نوشته‌ای مرقوم…
منابع
#
٥٣
عنوان
هو الابهی الابهی - الهی هذا افنون خضر نضر رشيق ريّان…
منابع
#
٥٤
عنوان
هو الابهی - ای موقن به آيات اللّه از قرار اخبار وارده…
منابع
#
٥٥
عنوان
هو الابهی - ای مؤمن به آيات اللّه امروز اعظم آمال و…
منابع
#
٥٦
عنوان
اللّه ابهی - يا من تعلّق بأهداب ميثاق اللّه اعلم انّ…
منابع
#
٥٧
عنوان
هو الله - ای نفس مؤيّد نامه فصيح و بليغ چون نافه مشک…
منابع
#
٥٨
عنوان
… از آيه مبارکه ارنی کيف تحيی الموتی مقصود نه حيات…
منابع
#
٥٩
عنوان
هو الابهی - ای فروع و اوراق و ازهار آن شجره طيّبه الحمد…
منابع
#
٦٠
عنوان
هو الله - ای احبّای الهی حمد خدا را که در بحبوحه انقلاب…
منابع
#
٦١
عنوان
هو الله - جناب آقا سيّد اسمعيل آنچه ارسال داشتيد رسيد…
منابع
#
٦٢
عنوان
هو الله - سبحانک اللّهمّ يا الهی هؤلآء عباد مکرمون…
منابع
#
٦٣
عنوان
ای دهقان رحمانی اگر توانی زرعی در اين کشت‌زار الهی…
منابع
#
٦٤
عنوان
ای ثابت بر پيمان هرچند تا به حال آثار ايمان و ايقان…
منابع
#
٦٥
عنوان
… به جناب شکری افندی تحيّت محترمانه برسان، بگو مائيم…
منابع
#
٦٦
عنوان
هو الابهی - ربّ ربّ ترانی غريقاً فی بحور المشاغل و…
منابع
#
٦٧
عنوان
ای ياران حقيقی و اماء ربّانی جناب فروغ هر يک از شما…
منابع
#
٦٨
عنوان
هو الله - ای دو مرغ حدائق ميثاق شکر کنيد حضرت حيّ توانا…
منابع
#
٦٩
عنوان
هو اللّه - حمداً لمن اشرق و لاح و تجلّی علی الوجود…
منابع
#
٧٠
عنوان
ايّها الکامل الجليل قد اطّلعت بمضمون کتابکم الکريم…
منابع
#
٧١
عنوان
اللّه ابهی - ای صدف آن لؤلؤ لألآء، در آيه مبارکه فرقان…
منابع
#
٧٢
عنوان
هو الله - ای بنده درگاه حضرت احديّت ستايش اعظم از اين نيافتم که ترا به آن بستايم.
منابع
#
٧٣
عنوان
هو الابهی - ای بنده مخلص حقّ از فضل جمال ابهی کنز ملکوت…
منابع
#
٧٤
عنوان
هو الله - يا من بذل حياته لخدمة امر اللّه و حصر اوقاته…
منابع
#
٧٥
عنوان
هو الابهی - قال اللّه تعالی و اعتصموا بحبل اللّه جميعا…
منابع
#
٧٦
عنوان
هو اللّه الابهی - يا من ابتلی فی سبيل اللّه و تأسّی…
منابع
#
٧٧
عنوان
هو الابهی - ای کاظم خدا در قرآن عظيم می‌فرمايد الکاظمين…
منابع
#
٧٨
عنوان
هو الابهی - ای ناطق به ذکر الهی در قرآن کتاب الهی از…
منابع
#
٧٩
عنوان
هو الله - ای دو نفس مبارک الحمد للّه ايّام قطع اخبار…
منابع
#
٨٠
عنوان
ای پدر و پسر بزرگوار مهربان نامه شما رسيد و از قرائتش…
منابع
#
٨١
عنوان
هو الله - حضرت عندليب ورق مسطور رقّ منشور شد بر مضمون مطّلع گرديدم.
منابع
#
٨٢
عنوان
هو الله - ای عندليب گلشن اسرار هرچند بر شما سخت است…
منابع
#
٨٣
عنوان
هو الله - ای رفيق سفر و عزيز، نامه‌های مفصّل شما رسيد.
منابع
#
٨٤
عنوان
هو الله - ای ثابت بر پيمان مکتوبی که به جناب آقا سيّد تقی مرقوم نموده بودی ملاحظه گرديد.
منابع
#
٨٥
عنوان
… نامه شما رسيد جزع و فزع از امتحانات فرموده بوديد.
منابع
#
٨٦
عنوان
… آنچه مرقوم نموده بوديد مشهود و معلوم گرديد. از فضل…
منابع
#
٨٧
عنوان
هو الله - ای بنده حقّ نامه نمرو ٨ رسيد و همچنين نامه‌هائی که در طيّ آن بود.
منابع
#
٨٨
عنوان
هو الله - ای بنده صادق الهی صدق و راستی سبب هدايت تو گرديد و به اين موهبت فائز نمود.
منابع
#
٨٩
عنوان
هو الابهی الابهی - ربّی و رجائی و ملجئی و منائی انّ…
منابع
#
٩٠
عنوان
هو الله - ای برادر آن ماه منوّر و مهر انور دو برادر…
منابع
#
٩١
عنوان
هو الابهی - ای احبّای الهی در اين کور رحمانی و دور…
منابع
#
٩٢
عنوان
هو اللّه - ايّها المشتعلون بنار محبّة اللّه قد اخذت…
منابع
#
٩٣
عنوان
ای ياران روحانی عبدالبهآء، نامه جناب خان با پيام وجدانی شما رسيد و ملاحظه گرديد.
منابع
#
٩٤
عنوان
ای بنده الهی آقا مهدی الآن حاضر و می‌فرمايد کار پدر…
منابع
#
٩٥
عنوان
هو الله - ای بنده مقرّب درگاه الهی از قرار معلوم ابوی…
منابع
#
٩٦
عنوان
هو الله - و لِلّه ميراث السّموات و الارض. جناب آقا…
منابع
#
٩٧
عنوان
… ای ياران عبدالبهآء و بندگان جمال ابهی خوشا خوشا که…
منابع
#
٩٨
عنوان
هو الابهی - ای اماء جمال قدم هرچند در کور فرقان طائفه…
منابع
#
٩٩
عنوان
هو الله - ای ورقه موقنه در هر کور رجال را از بحر فيوضات…
منابع
#
١٠٠
عنوان
هو الابهی - ای نهال بوستان محبّت اللّه خوشا به حال…
منابع
#
١٠١
عنوان
هو الله - ای ثابت بر پيمان نامه شما رسيد الحمد للّه…
منابع
#
١٠٢
عنوان
هو الله - دوستان حقيقی من جناب امين نامه خويش را به…
منابع
#
١٠٣
عنوان
هو الابهی - حضرات متعلّقين آن جناب محفوظاً مصوناً به…
منابع
#
١٠٤
عنوان
… حال من ايّامی چند در اين قطعه مصريّه می‌گذرانم و…
منابع
#
١٠٥
عنوان
هو الله - ای بندگان حقّ، مکاتيب شما رسيد. فرصت جواب‌های منفرد نيست لهذا به يک نامه جواب داده می‌شود.
منابع
#
١٠٦
عنوان
هو الله - ای بنده حقّ، حضرت پدر ايّام خويش را وقف سبيل…
منابع
#
١٠٧
عنوان
هو الله - ای دوستان معنوی قلب عبدالبهآء از حرارت محبّت…
منابع
#
١٠٨
عنوان
هو الابهی - ای تشنه قطره‌ای از بحر غنای حقّ، در آيه مبارکه يوم يغنی اللّه کلّاً من سعته می‌فرمايد.
منابع
#
١٠٩
عنوان
هو الابهی - ای غنيّ از ما سوی اللّه غناء ذهب و فضّه…
منابع
#
١١٠
عنوان
… از پريشانی محزون مباش زيرا امريست مسنون. مقرّبان…
منابع
#
١١١
عنوان
… شمس حقيقت چون از افق ابداع به فيض نامتناهی اشراق…
منابع
#
١١٢
عنوان
٩ - يا من احبّه اللّه و احبّه قال تعالی يحبّهم و يحبّونه…
منابع
#
١١٣
عنوان
هو الله - يا من احبّهم اللّه تجلّی نامتناهی الهی چون…
منابع
#
١١٤
عنوان
هو الابهی - ای محبّ مطلع انوار محبّت را مراتب اربعه…
منابع
#
١١٥
عنوان
هو الله - يا حضرت فروغی عليک صلوات اللّه و سلامه يوم ولدت و يوم توفّيت و يوم بعثت حيّاً.
منابع
#
١١٦
عنوان
يا من احبّه اللّه و البرهان علی هذا قوله تعالی يحبّهم…
منابع
#
١١٧
عنوان
ای بنده جمال ابهی خراسان را در عرف مورّخين مشرق زمين…
منابع
#
١١٨
عنوان
ايّها الفاضل الجليل انّی قد اخذت بکلّ توقير کتابکم…
منابع
#
١١٩
عنوان
هو الله - ای منادی پيمان هرچند مانند باد صبا باديه‌…
منابع
#
١٢٠
عنوان
هو الابهی الابهی - جناب ميرزا محمّد و جناب عندليبان…
منابع
#
١٢١
عنوان
اللّه ابهی - ايّها المتوجّه الی الملکوت الابهی تاللّه…
منابع
#
١٢٢
عنوان
… در خصوص اوراقی که نزد آن جناب ارسال شده مرقوم فرموده بوديد.
منابع
#
١٢٣
عنوان
اللّه ابهی - ای ثابت بر ميثاق الهی خوشا به حال تو که…
منابع
#
١٢٤
عنوان
هو الابهی - ای نفوس منصفه شما کسانی هستيد که لا تأخذهم فی اللّه لومة لائم در حقّشان فرموده.
منابع
#
١٢٥
عنوان
هو الله - ای ورقه خالصه منقطعه خوشا به حال تو که به…
منابع
#
١٢٦
عنوان
هو الله - ١٢٦- يار وفادارا گويند عن‌قريب رجال جهان…
منابع
#
١٢٧
عنوان
هو الله - ١٢٧- ای ثابت بر پيمان نامه مفصّل به کمال…
منابع
#
١٢٨
عنوان
هو - ١٢٨- جمال قدم قبل از عروج و صعود روزی ذکر خير…
منابع
#
١٢٩
عنوان
هو الله - ای بنده بها آنچه نگاشتی ملاحظه گرديد و بر مضمون اطّلاع حاصل شد.
منابع
#
١٣٠
عنوان
هو الله - ای ثابت نابت بر پيمان آنچه مرقوم نموده بوديد در خصوص زعيم‌الدّوله ملاحظه گرديد.
منابع
#
١٣١
عنوان
هو الله - ای مهتدی به نور هدی در سبيل محبوب ابهی هر…
منابع
#
١٣٢
عنوان
هو الله - ای ياران باوفای جمال ابهی در اين غوغا و ضوضا…
منابع
#
١٣٣
عنوان
هو الله - ای حبيب روحانی نامه مشکين ملاحظه گرديد يريدون…
منابع
#
١٣٤
عنوان
اللّه ابهی - ای ناشر ميثاق سپاه ملکوت ابهی و جنود جبروت اعلی متتابع از عالم بالا در هجوم است.
منابع
#
١٣٥
عنوان
… و در خصوص ميرزا مهدی حکمت مرقوم نموده بوديد. اين شخص صداقت ندارد و موافقت نخواهد.
منابع
#
١٣٦
عنوان
هو الابهی - يا من اتّبع ملّة ابراهيم حضرت خليل شمعی…
منابع
#
١٣٧
عنوان
هو الابهی - ای ابراهيم سميّ خليل ربّ رحيم، همنام تو…
منابع
#
١٣٨
عنوان
هو الله - ای بنده مقبل الی اللّه و مقبول درگاه کبريا…
منابع
#
١٣٩
عنوان
هو الله - ياران روحانی من حمد خدا را که مهدی‌آباد هدايت‌آباد…
منابع
#
١٤٠
عنوان
هو الله - ای ياران روحانی هرچند کوشکک بلدی صغير است…
منابع
#
١٤١
عنوان
… در اين سنين انقلاب که نائره حرب جهان را خراب نموده…
منابع
#
١٤٢
عنوان
هو الابهی - ای ناطق به حمد و ستايش پروردگار در اين…
منابع
#
١٤٣
عنوان
هو الابهی - ای ناطق به ثنای الهی خدمات فائقه آن جناب…
منابع
#
١٤٤
عنوان
هو الله - ای ثابت بر عهد و پيمان پاکتی به اسم شباهنگ…
منابع
#
١٤٥
عنوان
هو الله - ای بنده جمال ابهی مکتوب مفصّل شما ملاحظه گرديد.
منابع
#
١٤٦
عنوان
فرصت نيست پاداش دو قسم است خصوصی آن جزای اعمال خصوصيست…
منابع
#
١٤٧
عنوان
هو الله - يا من وفّقه اللّه علی اعلآء کلمته بين الوری…
منابع
#
١٤٨
عنوان
هو الله - ايّها الشّخصان الرّشيدان الجليلان انّی اتضرّع…
منابع
#
١٤٩
عنوان
هو الابهی - ايّها الفنن الرّفيع من السّدرة المبارکه…
منابع
#
١٥٠
عنوان
هو الله - يا طاهر انّ ربّک قد نزّل من غمام فيض رحمته…
منابع
#
١٥١
عنوان
هو الله - ای بنده حضرت مقصود کتاب بيان به کتاب اقدس منسوخ مگر احکامی که در کتاب اقدس مؤکّد و مذکور.
منابع
#
١٥٢
عنوان
هو الله - ای يار قديم نامه‌ات رسيد مختصر و مفيد بود.
منابع
#
١٥٣
عنوان
… در خصوص جناب آقا موسی نهايت سعی و کوشش خواهد گشت.
منابع
#
١٥٤
عنوان
هو الابهی - يا ايّها المتعارج الی ملکوت العرفان قد…
منابع
#
١٥٥
عنوان
هو الله - جناب منشادی محزون مباش، مغموم مگرد، راضی به قضا باش، العاقبة للمتّقين.
منابع
#
١٥٦
عنوان
هو الله - جناب منشادی نامه‌های شما ملاحظه گرديد. اظهار پريشانی نموده بوديد.
منابع
#
١٥٧
عنوان
هو الله - ای ثابت بر ميثاق سواد مکتوب ابراهيم افندی…
منابع
#
١٥٨
عنوان
هو الله - ای ثابت بر پيمان تحارير متعدّده واصل و معانی در نهايت حلاوت روحانی.
منابع
#
١٥٩
عنوان
هو الابهی - ای طالب تقوای الهی تقوی پرهيزکاری است و…
منابع
#
١٦٠
عنوان
هو الله - ای ياران و اماء رحمن الحمد للّه ابواب رحمت…
منابع
#
١٦١
عنوان
هو الابهی - ای طالب تقوای الهی در قرآن و العاقبة للمتّقين می‌فرمايد.
منابع
#
١٦٢
عنوان
هو الله - ای مشهدی علی تو را در نهايت مکتوب ذکر کردم…
منابع
#
١٦٣
عنوان
ای ثابت بر پيمان نامه نامی و نميقه روحانی واصل گرديد.
منابع
#
١٦٤
عنوان
ای مير طالبان جيش قريش به کمال صولت و طيش مقاومت امر…
منابع
#
١٦٥
عنوان
هو الله - ای منادی پيمان مکاتيب واصل و از مضامين روح و ريحان دست داد.
منابع
#
١٦٦
عنوان
… و امّا شروح مسيو انژلمن در خطوط فصّ نگين اعظم هرچند…
منابع
#
١٦٧
عنوان
هو الابهی اللّه ابهی - يا من انجذب بنفحات اللّه قد…
منابع
#
١٦٨
عنوان
هو الله - يا امة‌ اللّه نامه شما رسيد مضمون معلوم گرديد.
منابع
#
١٦٩
عنوان
هو الابهی - ای ناطق به کلمه بلی در يوم لقاء، صد هزار…
منابع
#
١٧٠
عنوان
هو الابهی - ای ورقه موقنه اگر به کنه الطاف که از حضرت…
منابع
#
١٧١
عنوان
ای بندگان الهی آثار قدرت الهی در جميع اشيآء مانند آفتاب…
منابع
#
١٧٢
عنوان
هواللّه - ايّها الحبيب قد تلوت رقيمک المسطور و قد اطّلعت…
منابع
#
١٧٣
عنوان
هو اللّه - ای بنده الهی نامه شما رسيد. جوابی به ملّا جهان زير مرقوم گرديد البتّه خواهد رسيد.
منابع
#
١٧٤
عنوان
ای بنده الهی چون به قلبی نورانی توجّه به درگاه رحمانی نمودی البتّه مقبول خواهيد گرديد.
منابع
#
١٧٥
عنوان
ای طالب حقيقت روزی حضرت اميرالمؤمنين عليه السّلام بر بالای بام بود.
منابع
#
١٧٦
عنوان
هو اللّه - ای امة‌اللّه المنجذبه يقين گوئی و می‌دانم چه گوئی.
منابع
#
١٧٧
عنوان
هو الله - ای ثابت بر پيمان نامه مشکين که به حضرت حيدر…
منابع
#
١٧٨
عنوان
هو الله - ای ثابت بر پيمان دو نامه آن جناب وصول يافت مندرجاتش سبب مسرّات گرديد.
منابع
#
١٧٩
عنوان
اللّه ابهی - ای ثابت بر عهد و ميثاق تاللّه الحقّ انّ…
منابع
#
١٨٠
عنوان
هو الله - ای سليل حقيقی حضرت خليل نامه تو رسيد و مذاکرات با آن شخص کليمی نيز معلوم گرديد.
منابع
#
١٨١
عنوان
هو الابهی - ای احبّای الهی حضرت فروغی عليه بهآء اللّه…
منابع
#
١٨٢
عنوان
هو الله - حضرت حکيمباشی در جميع شئون جانفشانی می‌فرمايند…
منابع
#
١٨٣
عنوان
هو الله - ای دوستان صادق اسم اعظم، در قرآن از خصائص…
منابع
#
١٨٤
عنوان
هو الله - ای منفقان برهان ايمان انفاق مال و جانست الّذين يجاهدون فی سبيل اللّه باموالهم و انفسهم.
منابع
#
١٨٥
عنوان
هو الله - ايّتها المشتعلة بنار محبّة اللّه انّی طالعت…
منابع
#
١٨٦
عنوان
… باری در خصوص عمارت جديدی که اشتراء فرموديد و مشرق‌الاذکار قرار داديد مرقوم نموده بوديد.
منابع
#
١٨٧
عنوان
هو الابهی - ای مستضیء از نور الهی در قرآن مجيد می‌فرمايد…
منابع
#
١٨٨
عنوان
هو الله - ای بنده صادق جمال مبارک همواره محرّرات آن دوست حقيقی سبب مسرّاتست.
منابع
#
١٨٩
عنوان
هو الله - ای ياران و اماء رحمن جناب آقا سيّد مهدی در هر چندی نامه‌ای نگارند و اسمائی به دفتر آرند.
منابع
#
١٩٠
عنوان
هو الله - ای بنده حقّ فتح به دو قسم است فتوح قلاع و فتوح قلوب.
منابع
#
١٩١
عنوان
هو اللّه تعالی شأنه العزيز - ای مونس قلوب مشتاقين لِلّه…
منابع
#
١٩٢
عنوان
هو الله - حمداً لمن اشرق و طلع و لاح من الأفق الأعلی…
منابع
#
١٩٣
عنوان
ای ياران رحمانی حضرت اسم‌اللّه مکتوبی مرقوم و مرسول نمودند و ذکر آن ياران الهی فرموده بودند.
منابع
#
١٩٤
عنوان
هو الابهی - ای ضياء ساطع در مشکاة هدی اگرچه در لغت…
منابع
#
١٩٥
عنوان
هو الله - ای يار حقيقی و حبيب روحانی جمعی برآنند که لقب آن جناب ناظر است.
منابع
#
١٩٦
عنوان
هو الله - ای ثابت بر ميثاق آنچه مرقوم نموده بوديد ملاحظه گرديد.
منابع
#
١٩٧
عنوان
هو اللّه - سبحانک اللّهمّ يا الهی کيف اذکرک و عين الــّذکر…
منابع
#
١٩٨
عنوان
… ای مجذوبان آن دلبر رحمانی جمال باکمال الهی جلوه به…
منابع
#
١٩٩
عنوان
هو الابهی - ای سليل آن شخص جليل نامه اوّل و ثانی شما رسيد و تفاصيل معلوم و واضح گرديد.
منابع
#
٢٠٠
عنوان
هو الله - ای نهال بوستان الهی جناب ابوی با قلبی رحمانی…
منابع
#
٢٠١
عنوان
هو الله - ای طالب باقيات صالحات اولاد و احفاد که با…
منابع
#
٢٠٢
عنوان
هو اللّه - ايّها الرّجل الرّشيد، المطلوب فی القرآن…
منابع
#
٢٠٣
عنوان
هو الله - ای ياران رحمانی عبدالبهآء نامه شما که به تاريخ سنبله ١٣٠٠ نمرو ١٢٣٣ مورّخ بود رسيد.
منابع
#
٢٠٤
عنوان
هو الله - ای يادگار آن نفس بزرگوار آنچه از قلم رقم يافته بود ملاحظه گرديد.
منابع
#
٢٠٥
عنوان
هو الله - ای دو برادر اخوّت و برادری چون در دو برادر…
منابع
#
٢٠٦
عنوان
هو الابهی - ای اخوان روحانی الهی اخوّت بر دو قسم است جسمانی و روحانی.
منابع
#
٢٠٧
عنوان
هو الابهی - ای فائز به تربت مقدّسه چنان مپندار که فراموشت نمودم محال است محال بلکه عدم مجال است.
منابع
#
٢٠٨
عنوان
هو الابهی - ای مهتدی به نور هدی در ملکوت ابهی مقاميست…
منابع
#
٢٠٩
عنوان
هو الله - ای ورقه مؤمنه فائزه در ايّام مصيبت کبری بودی…
منابع
#
٢١٠
عنوان
هو الله - ای کنيز عزيز الهی الحمد للّه جناب خان در راه حضرت يزدان سه مرتبه سرگون از اصفهان شد.
منابع
#
٢١١
عنوان
هو الابهی - يا يوسف ان شئت ان تکن عزيزاً فی مصر الوجود…
منابع
#
٢١٢
عنوان
هو الابهی - ای فائز به موهبت عظمی در يوم لقا، در يوم…
منابع
#
٢١٣
عنوان
هو الله - ای بنده جمال ابهی آنچه نگاشتی فی‌الحقيقه عين واقعست.
منابع
#
٢١٤
عنوان
هو الابهی - ای بصير ای بصّار ای ذو بصر حديد حمد خدا…
منابع
#
٢١٥
عنوان
هو الابهی - ای مشتاق ملکوت جمال، پير کنعان در فرقت…
منابع
#
٢١٦
عنوان
هو الله - ای ثابت بر پيمان نامه نامی رسيد. از مضامين…
منابع
#
٢١٧
عنوان
… چنديست که از کثرت موانع در نگارش نامه تأخير افتاد…
منابع
#
٢١٨
عنوان
هو الابهی - ايّتها الورقة الخَضِلة النّضِرة الرّيّانة…
منابع
#
٢١٩
عنوان
هو الابهی - ای طبيب قلوب دوستان مدّتيست که از شما نه سلامی و نه پيامی و نه نامه‌ای و نه نقش خامه‌ای.
منابع
#
٢٢٠
عنوان
… مرقوم فرموده بودی که جمعی در کشمير به شخصی از مدّعيان…
منابع
#
٢٢١
عنوان
هو الله - جناب عزيز ياران، حضرت احديّت چون نظر عنايت افکند هر بلائی عطا شود.
منابع
#
٢٢٢
عنوان
هو الله - ای احبّای الهی الحمد للّه نفحه مشکبار جهان…
منابع
#
٢٢٣
عنوان
هو الابهی - ای امة‌اللّه حمد کن حضرت احديّت را که ترا…
منابع
#
٢٢٤
عنوان
هو الله - ای ثابت بر پيمان نظر عنايت از ملکوت عزّت شامل است و الطاف حضرت احديّت مانند غيث هاطل.
منابع
#
٢٢٥
عنوان
ای اخوان صفا حمد کنيد حضرت کبريا را که کلّ از جام الست…
منابع
#
٢٢٦
عنوان
هو الله - ای ياران عبدالبهآء الحمد للّه آنچه از کلک…
منابع
#
٢٢٧
عنوان
… به جناب مولوی عبداللّه از قبل من تحيّت و ثنا برسان…
منابع
#
٢٢٨
عنوان
… و امّا قضيّه قاديانی که مرقوم نموده بودی که شخص هندی…
منابع
#
٢٢٩
عنوان
… و امّا قضيّه يموتی‌ها خدا در قرآن کلمه حقّ را به…
منابع
#
٢٣٠
عنوان
… از اعتراض بعضی از معترضين مرقوم نموده بوديد. ضرری ندارد بلکه همين اعتراض سبب اعلاء کلمات شود.
منابع
#
٢٣١
عنوان
… خطّه بطحا وادی غير ذی زرع و سنگلاخ بود چنانچه نصّ قرآن است.
منابع
#
٢٣٢
عنوان
هو الابهی - الحمد للّه الّذی اشرق بنور الميثاق علی…
منابع
#
٢٣٣
عنوان
يا حضرة بهجت ايّدک اللّه لقد تحمّلت المشقّة لم تکونوا…
منابع
#
٢٣٤
عنوان
دوست مکرم مهربان مراسله شما واصل و از مشقّات و گرفتاری…
منابع
#
٢٣٥
عنوان
ای زائر مطاف ملأ اعلی در اين سفر تحمّل نهايت زحمت نموديد و مشقّت بی حدّ و حصر کشيديد.
منابع
#
٢٣٦
عنوان
… و امّا مقصود اين عبد اينست که اگر اسرار کتاب در هر…
منابع
#
٢٣٧
عنوان
اللّه ابهی - يا من انقطع عن الوجوه الّا وجه اللّه دع…
منابع
#
٢٣٨
عنوان
… رسائلی که در جواب نفوس ناقضه ميثاق تا به حال احبّای…
منابع
#
٢٣٩
عنوان
هو الله - يا من تمسّک بذيل الکبريآء اعلم انّ لسان الغيب…
منابع
#
٢٤٠
عنوان
هو الله - ای بنده حقّ در نزد اين عبد جميع من علی الأرض مقبول.
منابع
#
٢٤١
عنوان
هو الابهی - ای ثابت بر عهد و پيمان ورقه ناطقه ملاحظه…
منابع
#
٢٤٢
عنوان
هو الله - شيخ‌ الاسلام تفليس به خيال خويش ردّ نفيسی بر اين امر تحرير نموده و برهان واضح بيان کرده.
منابع
#
٢٤٣
عنوان
هو الله - ای منجذبين به نفحات اللّه از قرار معلوم محفل…
منابع
#
٢٤٤
عنوان
هو الله - ای منادی پيمان نامه‌های آن جناب وصول يافت…
منابع
#
٢٤٥
عنوان
اللّه ابهی - ای ورقه مبتهله جناب آقا محمّد اسمعيل عليه…
منابع
#
٢٤٦
عنوان
هو الابهی - ای ناظر به ملکوت ابهی آنچه قلم تحرير نمايد…
منابع
#
٢٤٧
عنوان
هو الله - ای بنده الهی شکايت از عدم اتقان در صنايع متعدّده نموده بوديد.
منابع
#
٢٤٨
عنوان
… خداوند مجيد در قرآن کريم می‌فرمايد و کلّاً نمدّ هؤلآء…
منابع
#
٢٤٩
عنوان
ايّها الفتی الرّحمانی انّی رتّلت آيات شکرک للّه علی…
منابع
#
٢٥٠
عنوان
هو الله - ای ورقات نورا آنچه مرقوم داشتيد ملاحظه گرديد…
منابع
#
٢٥١
عنوان
… قناعت در هر موردی محبوبست حتّی در تجارت. مقصد سهولت…
منابع
#
٢٥٢
عنوان
… خدا در قرآن می‌فرمايد لا تجعل يدک مغلولة الی عنقک…
منابع
#
٢٥٣
عنوان
هو الله - ای ثابت بر پيمان در صريح قرآن می‌فرمايد من قتل مظلوماً لقد جعلنا لوليّه سلطاناً.
منابع
#
٢٥٤
عنوان
… ايران هنوز ويرانست و تا عدل و داد بنيان و بنياد نگردد روز بروز بدتر شود.
منابع
#
٢٥٥
عنوان
… يک معنی از معانی شجره ملعونه دخانست که مکروهست و مذموم و مضرّ است و مسموم.
منابع
#
٢٥٦
عنوان
هو الابهی - ای بنده درگاه الهی هرچند تا به حال در مکاتبه…
منابع
#
٢٥٧
عنوان
هو الابهی - ای ورقه طيّبه رحمانيّه تا به حال با وجود…
منابع
#
٢٥٨
عنوان
هو الله - ای آقا محمود در قرآن عظيم خطاب به حضرت حبيب…
منابع
#
٢٥٩
عنوان
هو الله - ای موقن باللّه در کتاب مبين عسی ان يبعثک ربّک مقاماً محمودا نازل.
منابع
#
٢٦٠
عنوان
هو الله - ای محمود ممدوح ودود در قرآن عظيم و کتاب مبين…
منابع
#
٢٦١
عنوان
هو الابهی - ای مستفيض در مقام محمود، در قرآن عظيم به…
منابع
#
٢٦٢
عنوان
هو الابهی - ای بنده الهی در قرآن عسی ان يبعثک مقاماً…
منابع
#
٢٦٣
عنوان
هو الابهی - ای سميّ حضرت مقصود در عرصه وجود ديده شهود…
منابع
#
٢٦٤
عنوان
ايّها الحبيب قد رتّلت آيات شکرک للّه بما وفّقک علی…
منابع
#
٢٦٥
عنوان
هو الابهی - ای متوجّه الی الحقّ و قل جاء الحقّ و زهق الباطل انّ الباطل کان زهوقا.
منابع
#
٢٦٦
عنوان
هو الابهی - ای ناشر نفحات، افق وجود چون به صبح نورانی…
منابع
#
٢٦٧
عنوان
هو الابهی - ای دوستان جانان، بوی جانی سوی جان‌ها می‌وزد…
منابع
#
٢٦٨
عنوان
هو الله - ای بندگان جمال ابهی، رقيم و نميقی که به جناب…
منابع
#
٢٦٩
عنوان
… اين ايّام در جميع بلدان ايران به سبب نصائح عبدالبهآء…
منابع
#
٢٧٠
عنوان
… در خصوص اعتراض شيخ عبدالرّحيم مرقوم نموده بوديد.
منابع
#
٢٧١
عنوان
… البتّه در داستان راستان ملاحظه نموده‌ايد که روزی…
منابع
#
٢٧٢
عنوان
… در قرآن مذکور که هفت قبيله به حضور سرّ وجود و جوهر مقصود حضرت رسول عليه السّلام آمدند.
منابع
#
٢٧٣
عنوان
هو الابهی - ای حبيب نجيب قومی برآنند که محبّت اعظم…
منابع
#
٢٧٤
عنوان
… بلّغ تحيّتی و ثنآئی علی الرّجل الرّشيد الشّخص الجليل…
منابع
#
٢٧٥
عنوان
اللّه ابهی - ای طبيب روحانی نظر به شدّت امراض و سورت…
منابع
#
٢٧٦
عنوان
هو الله - يا امة المقصود مسرور باش و خوشنود که در اين عصر موعود به موهبت حضرت ودود موفّق شدی.
منابع
#
٢٧٧
عنوان
هو الابهی - ای ورقات شجره محبّت اللّه جناب امين عليه…
منابع
#
٢٧٨
عنوان
هو الابهی - ای مشتاق، نيّر آفاق در بزم ميثاق چنان عهدی…
منابع
#
٢٧٩
عنوان
… الحمد للّه توجّه به ملکوت الهی نمودی و به مشاهده…
منابع
#
٢٨٠
عنوان
… در خصوص اصحاب کهف سؤال نموده بوديد که در قرآن مجيد…
منابع
#
٢٨١
عنوان
هو اللّه - ای مخموران باده ميثاق در عالم وجود و تأسيسات…
منابع
#
٢٨٢
عنوان
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم - الحمد للّه الّذی نزّل الآيات…
منابع
#
٢٨٣
عنوان
… مسئله عزير عليه السّلام حقيقتش اينست که مقصود ملّت…
منابع
#
٢٨٤
عنوان
هو القيّوم - حمداً لمن خلق حقيقة نورانيّة و هويّة رحمانيّة…
منابع
#
٢٨٥
عنوان
هو الابهی - ای واله الهی طالبان حقّ و مشتاقان جمال…
منابع
#
٢٨٦
عنوان
هو الله - ای ثابت بر پيمان نامه که به جناب آقا سيّد اسداللّه مرقوم نموده بوديد ملاحظه گرديد.
منابع
#
٢٨٧
عنوان
هو الابهی - ای بنده صادق جمال انور ابهی خبر شما از طهران می‌رسيد، حال از کرمانشاهان می‌رسد.
منابع
#
٢٨٨
عنوان
هو الابهی - ای مير منير بر سرير ثبوت چنان جلوس نما…
منابع
#
٢٨٩
عنوان
هو الابهی الابهی - انين و حنين قلب و لسان آن مشتعل…
منابع
#
٢٩٠
عنوان
هو الله - ای قرينه آن جوهر وجود آن باز سپيد اوج ملکوت…
منابع
#
٢٩١
عنوان
هو الله - ای سلاله آن ذبيح قربانگاه عشق چه شود که تو…
منابع
#
٢٩٢
عنوان
… سؤال از آيه مبارکه فرقان يا اخت هارون نموده بوديد.
منابع
#
٢٩٣
عنوان
هو الابهی - ايّها الفرع المجيد من الشّجرة المبارکه…
منابع
#
٢٩٤
عنوان
هو الله - ای سرگشته و سودائی آيا وقتی آيد که در شرق…
منابع
#
٢٩٥
عنوان
هو الابهی - ای مستشرق از نور هدايت کبری حضرت کليم اللّه…
منابع
#
٢٩٦
عنوان
هو الله - ای مقتبس نور هدی حضرت موسی کليم اللّه فيض…
منابع
#
٢٩٧
عنوان
هو الابهی - ای مهتدی به نار موقده الهيّه حضرت کليم…
منابع
#
٢٩٨
عنوان
هو الله - ای بندگان حقّ در قرآن عظيم از لسان حضرت کليم او اجد علی النّار هدی بيان مبين است.
منابع
#
٢٩٩
عنوان
هو الابهی - ای مهتدی به هدايت الهی حضرت کليم اللّه…
منابع
#
٣٠٠
عنوان
هو الله - ايّها المنادون باسم اللّه و الممتلئون حبّاً…
منابع
#
٣٠١
عنوان
هو هو - و ما تلک بيمينک يا موسی فاعلم بانّ اللّه تبارک…
منابع
#
٣٠٢
عنوان
… علم ذاتی مختصّ به حقّ است يعنی جمال قدم اسم اعظم…
منابع
#
٣٠٣
عنوان
هو الله - ای مشتاق ديدار نور حقيقت چنان جلوه نموده…
منابع
#
٣٠٤
عنوان
هو الله - جناب بشير حضرت احديّت تجلّی رحمانيّت فرموده و امکان را مرآت منطبعه از صور لامکان نموده.
منابع
#
٣٠٥
عنوان
ای مهتدی به نور هدی شکر کن خدا را که شمس حقيقت پرتوی…
منابع
#
٣٠٦
عنوان
… و امّا ما سئلت عن الآية المبارکه فی القرآن و لقد…
منابع
#
٣٠٧
عنوان
… و معنی آيه مبارکه لم حشرتنی اعمی و کنت بصيراً اينست…
منابع
#
٣٠٨
عنوان
… در خصوص محرّرين جرائد مصر و مهدی مرقوم فرموده بوديد که نهايت نکوهش از آن جناب نموده و می‌نمايند.
منابع
#
٣٠٩
عنوان
… گويند که جعفر در لغت عرب نهر جاريست و ماء عذب ساری.
منابع
#
٣١٠
عنوان
هو الله - ای بنده آستان الهی نامه شما رسيد. چندی پيش نامه‌ای مرقوم گرديد.
منابع
#
٣١١
عنوان
هو الابهی - ای خليل جليل حمد کن حضرت ربّ کبريا را که…
منابع
#
٣١٢
عنوان
هو الابهی - ای سميّ خليل جليل در مقام خلّت الهيّه انسان…
منابع
#
٣١٣
عنوان
هو الابهی - ای ماهی دريای بی‌پايان حضرت يونس عليه السّلام…
منابع
#
٣١٤
عنوان
… حضرت يونس ذوالنّون شد يعنی در درون ماهی امکان گرفتار شد.
منابع
#
٣١٥
عنوان
… فرصت تفسير آيه حضرت يونس نيست. مختصر اينست که بطن…
منابع
#
٣١٦
عنوان
… در الواح حضرت اعلی ذکر داودی هست که پيش از حضرت موسی بود.
منابع
#
٣١٧
عنوان
هو اللّه - ای ثابت بر عهد و ميثاق نامه‌ات رسيد. چون فرصت بسيار کم است مختصر مرقوم می‌گردد.
منابع
#
٣١٨
عنوان
هو الله - ای بنده بها شکر کن خدا را که به مراد فؤاد…
منابع
#
٣١٩
عنوان
هو الله - ای طيفور قلبت پرنور باد و جانت پرسرور. آنچه خواستی مرقوم گرديد.
منابع
#
٣٢٠
عنوان
٩ - هذه الأمّه لا تصلح اواخرها الّا بما صلح به اوائلها.
منابع
#
٣٢١
عنوان
اللّه ابهی - ای امة‌اللّه الطاف جمال قديم و نور مبين…
منابع
#
٣٢٢
عنوان
هو الابهی - ای موقن به جمال موعود جناب اخوی به مطاف…
منابع
#
٣٢٣
عنوان
اللّه ابهی - ايّها المتذکّر المتفکّر دع الأفکار و اترک…
منابع
#
٣٢٤
عنوان
هو الابهی - ای صرّاف نقود قلوب در بازار جوهريان، خداوند…
منابع
#
٣٢٥
عنوان
هو الابهی - ای ياران عزيز عبدالبهآء نامه يار مهربانی رسيد و نام‌های مبارک شما در آن مرقوم بود.
منابع
#
٣٢٦
عنوان
هو الابهی - ای مخمور جام الهی قصيده فريده غرّا و خريده…
منابع
#
٣٢٧
عنوان
هو الله - ای ياران حضرت يزدان، در اين دم شبنمی از دريای…
منابع
#
٣٢٨
عنوان
… و امّا از بيان الف سنه در کتاب اقدس مراد اينست که…
منابع
#
٣٢٩
عنوان
… و سجع اين عبد اشاره به اين است يا صاحبی‌السّجن أ ارباب متفرّقون خير ام اللّه الواحد القهّار.
منابع
#
٣٣٠
عنوان
هو الله - ای منادی ميثاق نامه رسيد و مضمون معلوم گرديد.
منابع
#
٣٣١
عنوان
… در اين ايّام ايرانيان بی‌فکر به جدال و نزاع مألوف و به عصيان و طغيان به حکومت مشغول.
منابع
#
٣٣٢
عنوان
هو الابهی - ای محبّ جمال قدم و اسم اعظم، هيکل عالم…
منابع
#
٣٣٣
عنوان
… سؤال از معانی مواليد ثلاثه نموده بوديد. مواليد ثلاثه…
منابع
#
٣٣٤
عنوان
هو الابهی - ای مشتعل به نار موقده در سدره سيناء، و…
منابع
#
٣٣٥
عنوان
… غضنفر نامه محرّر نموده و ستايشی بيحصر از شما کرده…
منابع
#
٣٣٦
عنوان
هو الله - ای دو بنده باوفای جان‌فشان جمال ابهی نامه…
منابع
#
٣٣٧
عنوان
هو الله - ای خادم ميثاق اديب دبستان عرفان، مکتوبی که…
منابع
#
٣٣٨
عنوان
ای دو مؤمن موقن ثابت حمد خدا را که از شعله نور هدی…
منابع
#
٣٣٩
عنوان
هو الله - ای طبيب روحانی الحمد للّه به درياق فاروق پی بردی و از معجون الهی صحّت و قوّت تامّه يافتی.
منابع
#
٣٤٠
عنوان
هو الله - يا من سمع نقرات النّاقور و نغمات الصّافور…
منابع
#
٣٤١
عنوان
هو اللّه تعالی شأنه العزيز - مکتوب آن جناب واصل گشت.
منابع
#
٣٤٢
عنوان
هو الله - ای ثابت بر پيمان نامه شما رسيد. از عدم فرصت مختصر مرقوم می‌گردد.
منابع
#
٣٤٣
عنوان
… در خصوص مکالمه با نفوس مهمّه مرقوم نموده بوديد. مذاق…
منابع
#
٣٤٤
عنوان
هو الله - ای ثابت بر پيمان ديروز مکتوب بسيار مفصّل…
منابع
#
٣٤٥
عنوان
هو الله - ای عائله محترمه الحمد للّه آن خانواده مؤمن…
منابع
#
٣٤٦
عنوان
هو الابهی - ای مشتعل به نار محبّت اللّه از قرار نامه…
منابع
#
٣٤٧
عنوان
… اليوم امر اللّه مانند سراج در اوج اعظم می‌درخشد و…
منابع
#
٣٤٨
عنوان
هو الله - ای جام سرشار محبّة اللّه دو نامه از شما پی…
منابع
#
٣٤٩
عنوان
هو الله - ای ثابت بر پيمان نامه اخير واصل و فحوايش سبب روح و ريحان قلوب گرديد.
منابع
#
٣٥٠
عنوان
هو الله - ای مقتبس نور هدی نامه مرقوم رسيد. الحمد للّه نهايت آرزوی آن دوست حقيقی حاصل گرديد.
منابع
#
٣٥١
عنوان
ای ثابت بر پيمان دو نامه آن جناب وارد مضامين دليل بر استقامت و تمکين بود.
منابع
#
٣٥٢
عنوان
هو الله - ای بنده جمال ابهی در اين عصر بديع و قرن جديد…
منابع
#
٣٥٣
عنوان
هو الابهی - ای امين درگاه الهی شکر کن حضرت مقصود و…
منابع
#
٣٥٤
عنوان
ای ثابت بر پيمان چون در حالت نقاهتم لهذا فرصت مکتوب مفصّل نه.
منابع
#
٣٥٥
عنوان
… حضرت فاضل فی‌الحقيقه در جميع شئون کاملست. در علم…
منابع
#
٣٥٦
عنوان
… حال شما به شکرانه اين تأييدات بايد متخلّق به اخلاقی…
منابع
#
٣٥٧
عنوان
هو الله - با نفسی از ثابتين نوعی مفرمائيد که محزون…
منابع
#
٣٥٨
عنوان
… شعرای آفاق آنچه گفتند و در سفتند اکثر مخالف واقع…
منابع
#
٣٥٩
عنوان
هو الابهی - ای ثابت بر پيمان شمع ميثاق رغماً لاهل النّفاق…
منابع
#
٣٦٠
عنوان
هو الله - ای ورقه مبارکه فی‌الحقيقه مورد صدماتی گرديدی…
منابع
#
٣٦١
عنوان
ای بنده بها نامه مليح مفيد مختصر شما بسيار سبب راحت و مسرّت عبدالبهآء گشت.
منابع
#
٣٦٢
عنوان
هو الابهی - ای آقا غلامعلی تو غلام جمال ابهائی و بنده…
منابع
#
٣٦٣
عنوان
… چون نظر در کائنات کنی آثار حکمت و قدرت قديمه مشاهده کنی.
منابع
#
٣٦٤
عنوان
هو الابهی - ای منظور به لحظات عين رحمانيّت يکی از بندگان…
منابع
#
٣٦٥
عنوان
هو الله - يا من ثبت علی الميثاق جناب امين در محرّرات…
منابع
#
٣٦٦
عنوان
هو الله - ای يار مهربان من لوح مسطور رقّ منشور گشت…
منابع
#
٣٦٧
عنوان
هو الابهی - ای نهال تازه بوستان الهی هرچند به ظاهر…
منابع
#
٣٦٨
عنوان
هو الابهی - ای احبّای الهی و اماء حضرت رحمانی لسان…
منابع
#
٣٦٩
عنوان
هو الابهی - ای شمع انجمن ياران در سبيل محبّت رحمن چالاک شو و به پرهای عرفان به افلاک پاک پرواز نما.
منابع
#
٣٧٠
عنوان
هو الابهی الابهی - ای احبّای الهی حمد حضرت احديّت را…
منابع
#
٣٧١
عنوان
هو الله - ای ثابت بر پيمان پريروز نامه اوّل را جواب…
منابع
#
٣٧٢
عنوان
هو اللّه الابهی - يا من توجّه الی وجه اشرقت به الأرض…
منابع
#
٣٧٣
عنوان
هو الابهی اللّه ابهی - يا مهدی انّ الهدی هدی اللّه…
منابع
#
٣٧٤
عنوان
… هدايت الهيّه از متعلّقات فضل است نه عدل، يهدی من…
منابع
#
٣٧٥
عنوان
هو الابهی - ای عبدالباقی آنچه در حيّز وجود بينی جميع…
منابع
#
٣٧٦
عنوان
دوست مهربانا حضرت سفير جليل جناب ميرزا فتح‌اللّه خان دام اقباله به کاشانه اين آوارگان ورود فرمودند.
منابع
#
٣٧٧
عنوان
هو الله - ای حبيب روحانی از هبوب ارياح شديده سراج محبّت…
منابع
#
٣٧٨
عنوان
هو الله - تلغراف شما رسيد و به مژده شفای جناب حاجی نهايت روح و ريحان حاصل شد.
منابع
#
٣٧٩
عنوان
ای طالبان حقيقت از الطاف الهی می‌خواهم که مطلب هر يک…
منابع
#
٣٨٠
عنوان
هو الابهی - ای خلف آن خادم درگاه الهی ورقه محرّره قرائت گرديد.
منابع
#
٣٨١
عنوان
هو الله - ای کنيز عزيز خدا گمان منما که در آن دياری و دور از اين آوارگان.
منابع
#
٣٨٢
عنوان
ای سميّ حضرت مقصود همواره مجاهده نمودی تا به مقام مشاهده رسيدی و مکاشفه سرّ حقيقت فرمودی.
منابع
#
٣٨٣
عنوان
اللّه ابهی - ای ياران جانی شمس حقيقت در حُلَل غيب و…
منابع
#
٣٨٤
عنوان
اللّه ابهی - ايّها المنادی الی الميثاق از حوادث ايّام…
منابع
#
٣٨٥
عنوان
هو الابهی - ای موقن به جمال قديم و نبأ عظيم آثار رحمت…
منابع
#
٣٨٦
عنوان
هو الله - ای امة‌اللّه المحترمه شکر نما خدا را که ترا…
منابع
#
٣٨٧
عنوان
هو الابهی - ای ناظر به منظر اکبر تجلّيات رحمانيّه ربّ…
منابع
#
٣٨٨
عنوان
هو الابهی - ای ناطق به ذکر الهی حسن و قبح در اشياء…
منابع
#
٣٨٩
عنوان
هو الله - ای سرمست پيمان باده پيمان، وقايع آباده البتّه…
منابع
#
٣٩٠
عنوان
هو الله - ای منادی ميثاق مکاتيب متعدّده شما رسيد ولی فرصت جواب حاصل نشد لهذا به عهده تعويق افتاد.
منابع
#
٣٩١
عنوان
هو الله - ای يار مهربان، اثر کلک مشکبار سبب سرور عبدالبهآء…
منابع
#
٣٩٢
عنوان
هو الله - ای ياران روحانی، جناب حاجی آقا محمّد به نهايت…
منابع
#
٣٩٣
عنوان
هو الله - ای منادی پيمان آنچه مرقوم نموده بودی معلوم و مفهوم گشت.
منابع
#
٣٩٤
عنوان
هو الابهی - يا من تشرّف بالمثول بين يدی من اضاء وجهه…
منابع
#
٣٩٥
عنوان
هو الله - سبحانک اللّهمّ يا الهی لک الحمد بما اشرقت…
منابع
#
٣٩٦
عنوان
هو الله - ای ثابت بر پيمان نامه تو رسيد. مضمون آيت…
منابع
#
٣٩٧
عنوان
هو الابهی - ای ورقه مقبله جناب زائر ذکری از تو نمودند…
منابع
#
٣٩٨
عنوان
هو الله - ای مشغول به خدمت امر اللّه صد هزار شکر بايد…
منابع
#
٣٩٩
عنوان
هو الابهی الابهی - ای سلاله نفس مبارک مؤمن باللّه،…
منابع
#
٤٠٠
عنوان
هو الله - ای اماء جمال قدم و ورقات سدره موهبت اکنون…
منابع
#
٤٠١
عنوان
… امّا آيه قرآن که در حقّ حامل امانت کبری ظلوم و جهول…
منابع
#
٤٠٢
عنوان
… جلّ مقصود اين عبد اينست که ياران مرا دست‌ آويز اختلاف…
منابع
#
٤٠٣
عنوان
ای مؤتمن عبدالبهآء حضرت کبريا در حقيقت انسان آيت کبری…
منابع
#
٤٠٤
عنوان
هو - ای نفحه خوش روحانی ساعتيست که غمام رحمت در فيضان…
منابع
#
٤٠٥
عنوان
ای دوستان قديم نديم هرچند نديمی مشروط به اجتماع در…
منابع
#
٤٠٦
عنوان
هو الابهی - اللّهمّ انّی اتضرّع اليک تضرّع العانی الی…
منابع
#
٤٠٧
عنوان
هو الله - يا من قام بکلّيّته علی خدمة الميثاق مکتوب…
منابع
#
٤٠٨
عنوان
… و امّا مسئله قد اصطفينا خدا تهيّأ و تدارک را هزار…
منابع
#
٤٠٩
عنوان
… در خصوص آيه مبارکه در کتاب عهد سؤال نموده بوديد.
منابع
#
٤١٠
عنوان
… جواب سؤال اوّل بعد الاعظم می‌فرمايد. اين بيان مشروط…
منابع
#
٤١١
عنوان
هو الله - ای ورقه محزونه محزون مباش و دلخون مگرد. دنيا…
منابع
#
٤١٢
عنوان
هو الابهی - ای بنده باوفای جمال مبارک حقّا که منادی ميثاقی و جانفشان در ره نيّر آفاق.
منابع
#
٤١٣
عنوان
هو الابهی - ای منجذب نفحات اللّه، شد مدّتی که با تو گفت و شنيدی نکرده‌ام.
منابع
#
٤١٤
عنوان
هو الابهی - ای سرمست باده عشق ذی‌الجلال، مجنون ليلی…
منابع
#
٤١٥
عنوان
هو الله - ای ثابت بر پيمان نامه‌ای که به تاريخ ١٩ ذی‌القعده ١٣٣٩ بود رسيد.
منابع
#
٤١٦
عنوان
هو الله - ای ثابت بر پيمان سه ٣ سال پيش به دهج نامه‌ای…
منابع
#
٤١٧
عنوان
هو الابهی - ای موقن به آيات اللّه نفوسی به جوهر فؤاد…
منابع
#
٤١٨
عنوان
هو الابهی - يا من استشهد اخوه فی سبيل ربّه العزيز الغفور…
منابع
#
٤١٩
عنوان
هو الباقی - ای نور حدقه ديده روحانيان اگر چه جميع چشم‌…
منابع
#
٤٢٠
عنوان
هو الابهی - اگر آن نور هدی از آن افق غروب نمود و آن…
منابع
#
٤٢١
عنوان
… تعزيت‌ نامه شما بر مصيبت کبری وفات ابی‌الفضائل سبب تسلّی قلوب گرديد.
منابع
#
٤٢٢
عنوان
هو الله - ای بنده جمال مبارک نامه شما رسيد. پيام آشنا بود و دليل بر استقامت بر امر اللّه.
منابع
#
٤٢٣
عنوان
هو الله - ای کنيز عزيز الهی نامه شما رسيد. از گلشن معانی رايحه معطّری استشمام گرديد.
منابع
#
٤٢٤
عنوان
… در خصوص علم هيئت سؤال نموده بوديد. عبدالبهآء چنان…
منابع
#
٤٢٥
عنوان
هو الله - ای منظور نظر عنايت حضرت احديّت چون به صفت…
منابع
#
٤٢٦
عنوان
هو الله - ای کنيزان الهی عبدالبهآء چون فرصت نگارش نامه…
منابع
#
٤٢٧
عنوان
هو الابهی - ای سميّ ذبيح الهی همنامت در ميدان قربانی…
منابع
#
٤٢٨
عنوان
هو الله - ای ذبيح قربانگاه عشق، حضرت اسمعيل به حسب…
منابع
#
٤٢٩
عنوان
هو الابهی - از انتشار اجنحه طيور ليل مرقوم نموده بوديد.
منابع
#
٤٣٠
عنوان
هو الله - ای امين عبدالبهآء نامه واصل گرديد. آنچه مرقوم نموده بودی حقّست.
منابع
#
٤٣١
عنوان
… الحمد للّه دولت نهايت عدالت خواهد ولی پيشوايان فتنه‌انديش…
منابع
#
٤٣٢
عنوان
… در ارض سرّ روزی به تکيّه‌ گاه اهل طريقت از اهل سنّت اتّفاقاً گذر افتاد.
منابع
#
٤٣٣
عنوان
هو الله - ای ناظر الی اللّه اگر احزاب امم و جموع ملل…
منابع
#
٤٣٤
عنوان
هو الله - ای بنده صادق جمال ابهی مکاتيب رسيد و بر آه…
منابع
#
٤٣٥
عنوان
هو الابهی - ای مظهر لسان صدق عليّا عليک فيوضات بهآءاللّه فی مبدئک و مثواک.
منابع
#
٤٣٦
عنوان
… حضرت موسی در صحرای سينا ندای ربّ اعلا را از شجره…
منابع
#
٤٣٧
عنوان
… جناب ميرزا داود خان عليه بهآء اللّه الأبهی را از…
منابع
#
٤٣٨
عنوان
هو الابهی - ای طائف حول ضريح مطهّر حمد کن خدا را که…
منابع
#
٤٣٩
عنوان
هو الله - ای مقبل الی اللّه حضرت ايّوب تحمّل امراض…
منابع
#
٤٤٠
عنوان
هو الله - ای دو سلاله جليله حضرت ابراهيم نامه شما رسيد…
منابع
#
٤٤١
عنوان
هو الله - ای ثابت بر پيمان هين مشو نوميد بس اميدهاست که پس از ظلمت بسی خورشيدهاست.
منابع
#
٤٤٢
عنوان
هو الله - ای ثابت بر پيمان، نامه رسيد و مضمون مفهوم گرديد.
منابع
#
٤٤٣
عنوان
هو الله - يا من استقرّ فی ارض السّکون هنيئاً لک بما…
منابع
#
٤٤٤
عنوان
٣ جمادی‌الثّانی ١٣٢٤ - ای متوجّه الی اللّه نامه رسيد…
منابع
#
٤٤٥
عنوان
… الحمد للّه به فضل و عنايت جمال مبارک عوارضی که عارض…
منابع
#
٤٤٦
عنوان
هو الله - ای ثابت بر پيمان نامه اخير وصول يافت و از گفتگوی با شخصين محترمين بشاشت حاصل گشت.
منابع
#
٤٤٧
عنوان
هو الله - يا امين الأمين انّی تلوت نميقتک البديعة الانشآء…
منابع
#
٤٤٨
عنوان
… اقاليم عالم و مدن و قری در شرق و غرب محاط به ظلمات…
منابع
#
٤٤٩
عنوان
هو الابهی - ای بلبل باغ پيمان، عندليب بوستان هرچند…
منابع
#
٤٥٠
عنوان
هو الابهی - ای ساعی در نشر نفحات اللّه، ترويج معارف…
منابع
#
٤٥١
عنوان
هو الله - ای ثابت بر پيمان نامه شما رسيد و سبب نهايت…
منابع
#
٤٥٢
عنوان
هو الله - ای دوست حقيقی هرچند از تقادير ربّانی به امتحان…
منابع
#
٤٥٣
عنوان
هو الله - ای يار عبدالبهآء از روز فراق آنی نگذرد که به خاطر نيائی و دمی نرود که به يادت نيفتم.
منابع
#
٤٥٤
عنوان
… حيات انسانی در اين جهان فانی منوط به امتزاج و ارتباط عناصر مختلفه است.
منابع
#
٤٥٥
عنوان
هو القيّوم - ربّ و رجائی و منتهی آمالی و غاية رجائی…
منابع
#
٤٥٦
عنوان
ای کنيز عزيز الهی نامه شما رسيد و مضمون به کمال دقّت ملاحظه گرديد.
منابع
#
٤٥٧
عنوان
هو الله - ای يار ديرين تحرير منير ملاحظه گرديد. به…
منابع
#
٤٥٨
عنوان
هو الابهی - ای قربان، قربانی و در راه دلبر يکتا فدائی…
منابع
#
٤٥٩
عنوان
هو - ای رضای من لا تقنطوا من رحمة اللّه آيت منصوصه…
منابع
#
٤٦٠
عنوان
هو اللّه المعين المجيب للمضطرّين - هين مشو نوميد بس اميدهاست.
منابع
#
٤٦١
عنوان
… از تغيير و تبديل در مأمورين سفارت عظمی مرقوم نموده بوديد.
منابع
#
٤٦٢
عنوان
اللّه ابهی - يا احبّاء اللّه و اصفيائه انّ الارض لفی…
منابع
#
٤٦٣
عنوان
هو الله - اللّهمّ يا من تجلّی بنور الجمال من افق الجلال…
منابع
#
٤٦٤
عنوان
هو الابهی - ای موقن به يوم قيام، در يوم ظهور نفخ صور شد و نقر ناقور گشت.
منابع
#
٤٦٥
عنوان
هو الله - ای اهل بصيرت و استقامت در ملکوت ابهی نامتان…
منابع
#
٤٦٦
عنوان
هو الله - يا ربّ العفو و الغفران و ستّار العيوب و سريع…
منابع
#
٤٦٧
عنوان
هو الله - ای فرع رفيع شجره مبارکه از قرار معلوم معاندين…
منابع
#
٤٦٨
عنوان
هو الله - ايمان و ايقانت مسلّم و اقبال و عرفانت مصدّق…
منابع
#
٤٦٩
عنوان
هو الله - ای ياران رحمانی فيض وجدانی و فوز نورانی از…
منابع
#
٤٧٠
عنوان
هو الابهی - ای مستقيم بر صراط امر اللّه استقامت اعظم…
منابع
#
٤٧١
عنوان
هو الابهی - ای مشتعل به نار محبّت اللّه حمد کن جمال…
منابع
#
٤٧٢
عنوان
هو الله - ای کنيز عزيز الهی شکر کن خدا را که عاقبت محمود بود و خاتمة المطاف فاتحة الألطاف گشت.
منابع
#
٤٧٣
عنوان
هو الابهی - ای ناظر به ملکوت آيات وقت آنست که کلّ آيات…
منابع
#
٤٧٤
عنوان
هو الابهی - ای آيت رحمن، حيّ قيّوم چون شمس خرق حجاب…
منابع
#
٤٧٥
عنوان
ای ياران اين زندانی نامه‌ای به نظر گذشت نام‌های مبارک دوستان مرقوم بود.
منابع
#
٤٧٦
عنوان
… جناب امين نهايت ستايش را در حقّ آن جناب نموده‌اند…
منابع
#
٤٧٧
عنوان
هو الله - ای فرع رفيع سدره مبارکه شکر کن حضرت پروردگار…
منابع
#
٤٧٨
عنوان
هو الله - ای يار مهربان نامه شما رسيد و چون رجوع از…
منابع
#
٤٧٩
عنوان
هو الابهی - ای بنده جمال ابهی نامه شما رسيد. ابداً…
منابع
#
٤٨٠
عنوان
هو الله - ای بندگان حضرت بهآءاللّه نامه شما در پاريس رسيد قرائت گرديد.
منابع
#
٤٨١
عنوان
هو الابهی - ای منجذب الطاف ربّ قديم در اين حشر اعظم…
منابع
#
٤٨٢
عنوان
هو الابهی - ای ورقه زکيّه اليوم نسآء و آنسات ارض کلّ…
منابع
#
٤٨٣
عنوان
هو الله - يا من استجار من الأغيار الی ربّه المختار…
منابع
#
٤٨٤
عنوان
هو الابهی - الهی الهی تری و تشهد ذلّی و هوانی و قلّة…
منابع
#
٤٨٥
عنوان
ربّ ربّ قد اشتدّ الظّلام و خرب الخيام علی رؤوس الأنام…
منابع
#
٤٨٦
عنوان
اللّه ابهی - يا من ادّخره اللّه لحفظ الميثاق بانگ بانگ ميثاقست و نور شعله اشراق.
منابع
#
٤٨٧
عنوان
هو الابهی - ايّها الفرع الجليل من السّدرة الرّبّانيّه…
منابع
#
٤٨٨
عنوان
هو الله - ای ثابت بر پيمان از پيش نامه مفصّل به شما ارسال گرديد.
منابع
#
٤٨٩
عنوان
هو الابهی - ای بنده جانفشان جمال ابهی در قرآن حضرت…
منابع
#
٤٩٠
عنوان
هو الله - يا ابا الفتوح هنيئاً لک هذا الصّبوح هرچند…
منابع
#
٤٩١
عنوان
ای يار مهربان وقت آن آمد که نامی حقيقی يابی. امروز…
منابع
#
٤٩٢
عنوان
هو الله - ای ثابت بر پيمان در آيه فرقان يد اللّه فوق…
منابع
#
٤٩٣
عنوان
هو الله - ای ياران عبدالبهآء الحمد للّه از سروستان…
منابع
#
٤٩٤
عنوان
هو الله - ای ياران نورانی عبدالبهآء، در ايّام نيّر…
منابع
#
٤٩٥
عنوان
هو الله - ای متعلّقان حضرت زائر جناب آقا ميرزا محمّد…
منابع
#
٤٩٦
عنوان
هو الله - اللّهمّ يا مبدع الأکوان و بارء الانسان و…
منابع
#
٤٩٧
عنوان
ای ثابت بر پيمان آنچه مرقوم نموده بوديد ملاحظه گرديد.
منابع
#
٤٩٨
عنوان
الجواب و لم يکن له کفواً احد. العاقل يکفيه الاشاره و لا يحتاج الی قائل و ناقل.
منابع
#
٤٩٩
عنوان
ای دو مجاهد فی اللّه هيچ نفسی را سزاوار نه که عبدالبهآء…
منابع
#
٥٠٠
عنوان
… از جيم و طمع عظيم اين سقيم مرقوم نموده بوديد. شما…
منابع
#
٥٠١
عنوان
هو الله - ای ثابت بر پيمان نامه‌ای که به جناب آقا سيّد اسداللّه مرقوم نموده بودی ملاحظه گرديد.
منابع
#
٥٠٢
عنوان
… چهار حرف که منطوق حديث امام عليه السّلام است که بايد با حضرت موعود نازل گردد اين مراتب اربعه است.
منابع
#
٥٠٣
عنوان
… سؤال از عصمت انبيای سلف نموده بودی. مظاهر مقدّسه…
منابع
#
٥٠٤
عنوان
هو الابهی - ای منجذب محبّت اللّه صد شکر کن خدا را که…
منابع
#
٥٠٥
عنوان
هو الابهی - يا من ثبت علی الميثاق هرچند به ظاهر حاضر…
منابع
#
٥٠٦
عنوان
هو الابهی - ای وليّ الهی واضع اسماء و معطی حقيقی اسمت…
منابع
#
٥٠٧
عنوان
هو الابهی - يا کاظم کظم غيظ از خصائص ابرار است و خصائل احرار.
منابع
#
٥٠٨
عنوان
هو الله - ای کوکب روحانی چون موکب نيّر رحمانی رسيد کوکب اقبال روحانيان دميد.
منابع
#
٥٠٩
عنوان
هو الله - ايّها النّحرير الجليل انّی اشکر اللّه علی…
منابع
#
٥١٠
عنوان
هو الله - ای کنيز مقرّب الهی نامه تو رسيد و معانی معلوم گرديد.
منابع
#
٥١١
عنوان
… مراد از جنّ در آيه مبارکه فرقان نفوسی هستند که ايمان و انکارشان مستور و مخفيست.
منابع
#
٥١٢
عنوان
… جناب غلامحسين را تحيّت مشتاقانه برسان و بگو ربّ المشرقين…
منابع
#
٥١٣
عنوان
هو الله - ٥١٤- يا من انجذب بنفحات اللّه انّ الرّب المجلّی…
منابع
#
٥١٤
عنوان
هو الله - نفحه خوشی که از رياض محبّت اللّه هبوب يافته…
منابع
#
٥١٥
عنوان
هو الابهی - ای ناظر به ملکوت ابهی آنچه مرقوم شده بود…
منابع
#
٥١٦
عنوان
هو المقصود - ای بنده آستان مقدّس آنچه به جناب آقا سيّد تقی مرقوم نمودی ملاحظه گرديد.
منابع
#
٥١٧
عنوان
هو الله - ای مقرّبان درگاه کبريا نامه شما رسيد. ورقه‌ای…
منابع
#
٥١٨
عنوان
هو الله - يا من تشبّث بذيل الميثاق مکتوب مرغوب بر وجه مطلوب دقّت در مضمون گرديد.
منابع
#
٥١٩
عنوان
… باری مرقوم نموده بوديد خلق عموماً گرفتارند و سرمست کار خود.
منابع
#
٥٢٠
عنوان
هو الابهی - يا ايّها الطّائر بجناح الايقان الی افق…
منابع
#
٥٢١
عنوان
ای سميّ عبدالبهآء عبّاس در لغت عرب به معنی غضنفر است…
منابع
#
٥٢٢
عنوان
هو الله - ايّها الفرع النّجيب من الشّجرة الرّحمانيّه…
منابع
#
٥٢٣
عنوان
هو الله - ای سرور آوارگان خداوند مهربان در نصّ قرآن…
منابع
#
٥٢٤
عنوان
هو الله - ای احسان در قرآن می‌فرمايد هل جزاء الاحسان الّا الاحسان.
منابع
#
٥٢٥
عنوان
هو الله - ای يار وفادار در صون حمايت پروردگاری و در ظلّ الطاف آمرزگار.
منابع
#
٥٢٦
عنوان
هو الله - ای ياران قديم و امآء ربّ کريم عليکم بهآء…
منابع
#
٥٢٧
عنوان
هو الله - ای يار قديم و آشنای ديرين تو از سابقينی و…
منابع
#
٥٢٨
عنوان
هو الله - ای بنده صادق جمال ابهی افلاطون شهير طبيب…
منابع
#
٥٢٩
عنوان
هو الله - ای ورقات منجذبه به نفحات اللّه مرا مقصد چنان…
منابع
#
٥٣٠
عنوان
… نور هدايت از افق اعلی ساطع شد و کوکب عزّت ابديّه از مطلع امکان طالع گرديد.
منابع
#
٥٣١
عنوان
… همچنين جناب پروفسر برکت‌اللّه هندی را از قبل من نهايت…
منابع
#
٥٣٢
عنوان
… الحمد للّه از سابقين در ايمان هستيد، السّابقون السّابقون اولئک هم المقرّبون.
منابع
#
٥٣٣
عنوان
… هرچند ايّامی در باختر بگذشت ولی همواره ياران خاور…
منابع
#
٥٣٤
عنوان
هو الابهی - ايّها المنجذب بنفحات اللّه قد نفخ فی الصّور…
منابع
#
٥٣٥
عنوان
هو الله - ای مؤمن به آيات اللّه مسطورات آن جناب ملحوظ…
منابع
#
٥٣٦
عنوان
… ای ياران الهی محزون مباشيد مغموم مگرديد دلخون مشويد آزرده مگرديد.
منابع
#
٥٣٧
عنوان
هو الابهی - ای ثمره شجره مقدّسه آنچه از قلم روحانی در صفحه وجدانی مرقوم نموده بودی ملاحظه گرديد.
منابع
#
٥٣٨
عنوان
هو الابهی - ای دوستان الهی در اين ايّام که افتتان و…
منابع
#
٥٣٩
عنوان
هو الابهی - يا من انجذب بنفحات القدس الهابّ من مهبّ…
منابع
#
٥٤٠
عنوان
هو اللّه - ای احبّای با وفای جمال قديم چون شمس حقيقت…
منابع
#
٥٤١
عنوان
هو الله - ای ياران عزيز، عبدالبهآء از سجن اعظم رغماً…
منابع
#
٥٤٢
عنوان
هو الابهی - ای ناظر به ملکوت قدس رحمانی اگرچه به ظاهر…
منابع
#
٥٤٣
عنوان
ای دوست آواره الحمد للّه در آوارگی شريکی و با وجود…
منابع
#
٥٤٤
عنوان
هو الابهی - ای منفق فی سبيل اللّه در قرآن عظيم که نصّ…
منابع
#
٥٤٥
عنوان
هو الله - ای بنده الهی هرچند اين ايّام حکمت اقتضای…
منابع
#
٥٤٦
عنوان
هو اللّه - ای مؤمن موقن از جمله اسماء الهی در قرآن…
منابع
#
٥٤٧
عنوان
هو الابهی - ای پاکباز از قرار مسموع در جرگـهٔ مفلسان داخل شديد و در زمره بينوايان وارد.
منابع
#
٥٤٨
عنوان
… در خصوص تعمير بيت مرقوم فرموده بوديد که سبب ضوضا خواهد شد.
منابع
#
٥٤٩
عنوان
هو الله - يا امين الامين توکّل به الطاف الهی نما و در نهايت آسايش و اطمينان زندگانی کن.
منابع
#
٥٥٠
عنوان
هو الله - ای بنده حقّ مراسله روحانی آن جناب واصل. از…
منابع
#
٥٥١
عنوان
هو الله - ای دوست حقيقی روحانی جناب ميرزا حبيب الآن…
منابع
#
٥٥٢
عنوان
هو الله - ای بنده آستان مقدّس نامه شما رسيد. از عسرت…
منابع
#
٥٥٣
عنوان
هو الله - ای يار نازنين من آنچه مرقوم نموديد مفهوم شد.
منابع
#
٥٥٤
عنوان
… و امّا معنی آيه مبارکه يجعل اللّه بعد عسر يسرا اينست…
منابع
#
٥٥٥
عنوان
هو الله - ای بنده پروردگار نفحه مشکبار از نافه اسرار…
منابع
#
٥٥٦
عنوان
هو الابهی - ای امة‌ اللّه در صدر ابداع و مبدء ايجاد…
منابع
#
٥٥٧
عنوان
هو الله - يا من ادّخره اللّه لخدمة امره العظيم جناب احمد بيک مصری وارد و دو دفعه ملاقات نمود.
منابع
#
٥٥٨
عنوان
هو الله - ٥٥٩- ای اسماعيل جميل صحف و کتب به دو نوع…
منابع
#
٥٥٩
عنوان
هو الله - ای بنده آستان مقدّس نامه جناب آقا علی اکبر…
منابع
#
٥٦٠
عنوان
هو الله - الهی الهی ترانی قد اخذنی ضعف الصّيام و القيام…
منابع
#
٥٦١
عنوان
هو الله - ای بنده جمال ابهی نامه که به تاريخ ٥ رجب سنه ١٣٢٥ مورّخ بود رسيد.
منابع
#
٥٦٢
عنوان
ای بنده جمال مبارک نامه شما رسيد و سبب فرح و سرور گرديد…
منابع
#
٥٦٣
عنوان
هو الابهی - ای ناظر به جمال ابهی از خدا بخواه که در…
منابع
#
٥٦٤
عنوان
دوست محترم مهربانا نامه شما که به تاريخ ٢١ شهر ربيع‌الثّانی سنه ١٣٣٩ بود رسيد.
منابع
#
٥٦٥
عنوان
هو الله - الهی الهی هؤلآء عباد کشفت عن اعينهم الغطآء…
منابع
#
٥٦٦
عنوان
… به جناب حاجی عبدالغفّار تحيّت برسانيد و بگوئيد عبدالبهآء…
منابع
#
٥٦٧
عنوان
هو الله - ای ثابت بر پيمان تحرير اخير وصول يافت. از…
منابع
#
٥٦٨
عنوان
هو الابهی - يا حبيبی الرّوحانی قد تلوت الکتاب الکريم…
منابع
#
٥٦٩
عنوان
هو الابهی - ای مشتاق ديدار، انوار فيض ربّ مختار از…
منابع
#
٥٧٠
عنوان
هو الله - يار مهربانا من و تو هر دو بنده اين آستانيم و خادم و پاسبان.
منابع
#
٥٧١
عنوان
هو الله - ای متوجّه الی اللّه از فيوضات يوم نشور از…
منابع
#
٥٧٢
عنوان
هو الله - ای احبّای الهی در اين دم که همدم پيک روحانيم…
منابع
#
٥٧٣
عنوان
ايّها المؤمنون ايّها الموقنون ايّها المنجذبون ايّها…
منابع
#
٥٧٤
عنوان
… در فضل و موهبت الهيّه نظر نما و به لطف و عنايت حضرت…
منابع
#
٥٧٥
عنوان
هو الابهی - ای ثابت بر پيمان حمد کن خدا را که جبينی…
منابع
#
٥٧٦
عنوان
… از قرار مسموع شما را نيّت چنان که مهمانخانه‌ای به جهت مسافران مهيّا نمائيد.
منابع
#
٥٧٧
عنوان
هو الابهی - ای دوستان الهی جناب آقا احمد ذکر آن ياران…
منابع
#
٥٧٨
عنوان
هو الابهی - ای مشتعل به ذکر الهی شاطر در لغت عرب به…
منابع
#
٥٧٩
عنوان
هو الله - ای بنده حضرت احديّت ايّام افتتان است و جنود شبهات در انتشار.
منابع
#
٥٨٠
عنوان
هو الله - ای امة‌ اللّه چه خوش‌ طالعی که خود و اولاد…
منابع
#
٥٨١
عنوان
ای سميّ عبدالبهآء در فرقان کتاب مبين الهی می‌فرمايد…
منابع
#
٥٨٢
عنوان
اللّه ابهی اللّه ابهی اللّه ابهی - ايّها المخلصون الموقنون…
منابع
#
٥٨٣
عنوان
هو الابهی - الهی الهی قد اشتدّت زوابع الامتحان و قويت…
منابع
#
٥٨٤
عنوان
هو القيّوم - قال اللّه سبحانه و تعالی فی کتابه الحکيم يوم يقوم النّاس لربّ العالمين.
منابع
#
٥٨٥
عنوان
هو الله - ای ثابت بر پيمان از مشاهده صفحه لطيفه که…
منابع
#
٥٨٦
عنوان
هو الله - ای امه صادقه نور ايمان از جبين انسان چه رجال…
منابع
#
٥٨٧
عنوان
… نامه نامی رسيد و اراده صادق معلوم گرديد. حلاوت لفظ…
منابع
#
٥٨٨
عنوان
ای ياران عزيز عبدالبهآء صفحه‌ای در نهايت تزيين ملاحظه گرديد.
منابع
#
٥٨٩
عنوان
هو الابهی - ای بنده ميثاق الحمد للّه استفاضه از مقام محمود نمودی و مظهر فيوضات شاهد مشهود گشتی.
منابع
#
٥٩٠
عنوان
اللّه ابهی - ای بنده حقّ، مقام محمود ظلّ ممدود است…
منابع
#
٥٩١
عنوان
هو الابهی - ای محمود درگاه سلطان غيب و شهود، در اين…
منابع
#
٥٩٢
عنوان
هو الابهی - ای واله شيدائی هر جمعی پريشان گردد و هر…
منابع
#
٥٩٣
عنوان
هو الابهی - ای ناظر به ملکوت سلطان وجود، آن جمال موعود…
منابع
#
٥٩٤
عنوان
… اوّل من آمن به حضرت نقطه اولی روحی له الفدآء حضرت…
منابع
#
٥٩٥
عنوان
هو اللّه - ای خادم صادق اين خادمی سروريست و اين بندگی آزادگی و اين غلامی پادشاهی.
منابع
#
٥٩٦
عنوان
هو الله - ای بنده حقّ مناجاتی طلب مغفرت به جهت غريق…
منابع
#
٥٩٧
عنوان
هو الله - ای بنده صادق جمال مبارک تحارير متعدّده شما ملاحظه گشت.
منابع
#
٥٩٨
عنوان
هو الله - ای ثابت بر پيمان نامه شما نمره ٦ به تاريخ…
منابع
#
٥٩٩
عنوان
هو الابهی - ايّها الفرد النّحرير قد سمعت هدير ورقآء…
منابع
#
٦٠٠
عنوان
… اين مسئله امام دوازدهم و قائم موعود در احاديث مسلسله بسيار متزلزلست.
منابع
#
٦٠١
عنوان
هو الله - ای ثابت بر پيمان نامه مورّخ به ١٩ جمادی‌الثّانی سنه ١٣٣٨ رسيد.
منابع
#
٦٠٢
عنوان
هو الابهی - ای ناطق به ذکر الهی هرچند به ظاهر در باديه…
منابع
#
٦٠٣
عنوان
هو الله - ای فاضل جليل نامه شما رسيد و به ملاحظه‌اش…
منابع
#
٦٠٤
عنوان
هو الله - ای دوستان ای راستان حضرت اسم‌ اللّه در نامه…
منابع
#
٦٠٥
عنوان
هو الله - يا من تحدّث بنعمة ربّه تحدّث به نعمت الهيّه…
منابع
#
٦٠٦
عنوان
… و امّا از کيفيّت صورت قبور ابرار مرقوم نموده بوديد.
منابع
#
٦٠٧
عنوان
هو الله - يا من تجلّی من غيب الامکان علی الأکوان و…
منابع
#
٦٠٨
عنوان
هو الله - از آيه مبارکه ان يا رئيس قد تجلّينا عليک…
منابع
#
٦٠٩
عنوان
هو الابهی - ای مشتعل به نار موقده ربّانيّه در قيامت…
منابع
#
٦١٠
عنوان
هو الله - ای غلام مظهر ولايت، ابره‌ ای به دست آر که…
منابع
#
٦١١
عنوان
هو الابهی - ای ياران عبدالبهآء و بندگان جمال ابهی شمس…
منابع
#
٦١٢
عنوان
اللّه ابهی - ای ثابت بر ميثاق اليوم ثبوت و رسوخ ميزان…
منابع
#
٦١٣
عنوان
هو الله - ای ثابت بر عهد چنديست که چيزی به شما ننگاشتم…
منابع
#
٦١٤
عنوان
هو الله - يا من انجذب بنفحات اللّه قد اقبل الشّهر الصّيام…
منابع
#
٦١٥
عنوان
هو الله - ای ياران الهی و عزيزان روحانی هرچند در عالم…
منابع
#
٦١٦
عنوان
هو الله - ای منادی پيمان نامه ٦ شعبان واصل و از مضمون…
منابع
#
٦١٧
عنوان
هو الله - ايّتها المنجذبة بنفحات اللّه انّی تلوت تحريرک…
منابع
#
٦١٨
عنوان
هو الابهی - الحمد للّه از تأييدات ملکوت الابهی و هجوم…
منابع
#
٦١٩
عنوان
هو الله - دوست حقيقی کمال رضا از آن حضرت حاصل زيرا در فکر قوّت امر اللّه و اعلاء کلمة اللّه هستی.
منابع
#
٦٢٠
عنوان
… ايّها الخبير البصير الواقف علی السّرّ المکنون و الرّمز…
منابع